Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

VII Sesja Rady Miejskiej – przegląd uchwał

2012-01-12

Gazeta w Choroszczy

Na ostatniej w 2011 roku sesji Rada Miejska przyjęła uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2012-2015. Uchwalono również budżet na rok 2012, ...

Na ostatniej w 2011 roku sesji Rada Miejska przyjęła uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2012-2015. Uchwalono również budżet na rok 2012, nowy regulamin Orlika oraz przyjęto Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2012. Rada Miejska nie podjęła natomiast uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rafała Łady. Po długiej dyskusji radni przychylili się do wniosku, aby rozstrzygnięciem sprawy zajął się Wojewoda Podlaski. Na najbliższej sesji samorządowcy staną ponownie zajmować się będą wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego – tym razem mandatu należącego do Aleksandra Werpachowskiego. Wniosek złożył Rafał Łada. Poniżej prezentujemy krótki przegląd spraw, których dotyczą przyjęte uchwały.

1. Uchwała Nr VII/74/2011 – w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok: w związku z brakiem możliwości wykonania zmniejszono plan dochodów o 663 325zł, natomiast zanotowano ponadplanowe dochody w kwocie 713 095.  W związku z oszczędnościami zmniejszono plan wydatków o 268 883 zł. Natomiast kwotę 401 543 przeznaczono m.in. na bieżące remonty dróg i budynków, spłatę odsetek i oświetlenie uliczne. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów – 32 072 281 zł, w tym: dochody bieżące – 27 527 947 zł, dochody majątkowe – 4 544 334 zł; plan wydatków – 34 474 423 zł, w tym: wydatki bieżące – 26 440 129 zł, wydatki majątkowe – 8 034 294 zł.

2. Uchwała  Nr VII/75/2011 – zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Przewiduje m.in, iż latach 2013-2017 spłaty zobowiązań  finansowane będą dochodami własnymi.

3. Uchwała Nr VII/76/2011 określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2012 – 2019.

4. Uchwała Nr VII/77/2011 – określa budżet gminy na 2012 rok. Planowane są dochody w wysokości 32 389 292 zł, a wydatki na poziomie 32 905 528 zł.

5. Uchwała Nr VII/78/2011 -dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2012 r. na: realizację inwestycji pn. Wykonanie zatoki autobusowej i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B w miejscowości Sienkiewicze do kwoty 48 000 zł oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dzikie, Żółtki do kwoty 20 000 zł.

6. Uchwała Nr VII/79/2011 – zmienia uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012”wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno – szatniowego.

7. Uchwała Nr VII/80/2011 – określa Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2012.

8. Uchwała Nr VII/81/2011 zawiera treść nowego Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz.

9. Uchwała Nr VII/82/2011. Ulicy położonej w mieście Choroszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 356/40, 356/30 przebiegającej od ulicy Kolonia Gaj w kierunku ulicy Bobrowej nadano nazwę Żwirowa.

10. Uchwała Nr VII/83/2011. Ulicy położonej w Klepaczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 458/16 nadano nazwę Słoneczna. Ulica położona w Klepaczach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 458/27 nosić będzie nazwę Ciepła. Natomiast ulicy położonej w Klepaczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 458/6 nadano nazwę Promienna.

11. Uchwała Nr VII/84/2011 ustala plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Oprac. Wojciech Jan Cymbalisty na podst. Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Choroszcz