Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o XIII Sesji Rady Miejskiej VI Kadencji

2012-11-22

Gazeta w Choroszczy

Informuję, że w Remizie OSP w Choroszczy ul. Dominikańska 22 w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 9.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

Informuję, że w Remizie OSP w Choroszczy ul. Dominikańska 22 w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 9.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego - 27 listopada 2012 r. godz. 9.00 Posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa – 28 listopada 2012 r. godz. 11.00

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w niżej wymienionym porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Wydanie zaświadczenia o wyborze radnego w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 9 przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

7. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

8. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

a/ wystąpienie Burmistrza

b/ dyskusja

c/ podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz w latach 2013 – 2017.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Choroszcz.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Choroszcz do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

17. Przedstawienie informacji Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych.

a/ wystąpienie Burmistrza,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.

a/ wystąpienie Przewodniczącego Rady,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

cyt. za BIP UM  w Choroszczy