Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Biuletyn informacji publicznej Decycyjmy razem
Choroszcz.pl

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ

2016-12-30

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ - choroszcz.pl

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej w gminie Choroszcz w 2017 roku jest firma: MPO Sp. z o. o., ul. 42. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości następuje w instalacjach:

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, 16-061 Juchnowiec Kościelny;

- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach, ul. Spółdzielcza 36, 16-001 Wasilków. 

 

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Choroszcz

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Gmina Choroszcz w 2016 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu: 

 

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 14,78%,

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100,00%,

- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,87%.

 

Z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2016 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji materiałowej wyniósł 14,78%. Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu, który dla roku 2016 wynosił 19%.

 

Wymagany poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych na terenie miasta i gminy Choroszcz w 2016 roku wynosił 100,00%. Gmina osiągnęła wymagany poziom, który dla roku 2016 wynosił 44%.

 

Z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2016 roku przekazano do składowania 1,87% odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji. W 2016 roku można ich było zeskładować 43%. W tym przypadku miasto i gmina Choroszcz w 2016 roku osiągnęła poziom ograniczenia składowania odpadów  biodegradowalnych.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości

 

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz tworzy i prowadzi Burmistrz. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

 

Załącznik: rejestr działalności regulowanejDokumenty do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF  
Instrukcja do deklaracji  
Wzór wypełniania deklaracji  
Ulotka o deklaracji, opłatach i stawkach