Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze

2010-09-30

Choroszcz 28.07.2010 r.


Or. V. 341/16/10

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759), zwanej w dalszej części „ustawą”, Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2 zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” sp. z o.o. z siedzibą: 16-420 Raczki, ul. Kolejowa 12.

Podstawą wyboru oferty i jedynym kryterium była najniższa cena brutto oferty.

LpNazwa WykonawcyAdrescena ofertyLiczba pkt. w kryterium
1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” sp. z o.o.16-420 Raczki, ul. Kolejowa 122 385 754,53 zł100,00 pkt.
2.P.P.U.H. „BUDAMEX” M. Mironowicz, A. Turowski s.j.Ul. Puchatka 11, 15-505 Białystok 2 590 046,73 zł92,11 pkt.
3PPUH MARK Antoni Marek KuleszaUl. Czeska 22, 15-625 Białystok2 781 814,99 zł85,76 pkt.
4Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz SamborskiKsiężyno, ul. Południowa 11A,16-001 Kleosin3 650 000,00 zł65,36 pkt.


Działając na podstawie art. 92. ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Józef Gajek, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759), która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu. Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Józef Gajek została wezwana o wyjaśnienie dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i na mocy art. 90 ust. 3 w/w ustawy Zamawiający odrzucił ofertę w/w firmy, która w swoim wyjaśnieniu przyznała rację Zamawiającemu iż rzeczywiście złożyła ofertę z rażąco niską ceną.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą który uzyskał największą ilość punktów w jedynym kryterium jakim była cena w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania w/w zawiadomienia.

Na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego wezwania na nr faksu (085) 719-18-39

data dodania: 28.07.2010 r.