Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ

2017-05-17

Od 1 lipca 2013 roku zadanie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejęła gmina. Na tej podstawie, w zamian za uiszczoną opłatę, mieszkańcy powierzają swoje odpady gminie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym informatorem, aby dowiedzieć się na jakich zasadach wszystko przebiega.

 

TUTAJ znajdują się Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy, dotyczące gospodarki odpadami.

 

Informacje o deklaracjach i zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu firmy wywozowej  należy zgłaszać pod nr. tel.: 85 713 22 09.

Informacje o płatnościach (zaległości, nadpłaty, upomnienia) można uzyskać pod nr. tel.:
  85 713 22 38.

 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Choroszcz (także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Choroszczy DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (druk można pobrać na końcu niniejszej strony, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.bip.choroszcz.pl, oraz otrzymać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy).


Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 

W przypadku zmiany danych wpisanych w pierwszej deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (korektę) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.


2. Gmina Choroszcz nie prowadzi odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele takich nieruchomości nie muszą rozwiązywać umowy z dotychczasową firmą wywożącą odpady, a jeżeli takiej nie posiadają – powinni ją podpisać. Urząd Miejski jednocześnie przypomina, iż według obowiązującego prawa, NIEDOPUSZCZALNE JEST MIESZANIE ODPADÓW Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

 3.  Wszystkie nieruchomości zamieszkałe, zostaną wyposażone w pojemniki dostarczone przez Gminę Choroszcz, z napisem „Gmina Choroszcz” na odpady zmieszane lub pozostałe po segregacji, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

- 30 litrów na mieszkańca – w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym prowadzona jest segregacja odpadów;

- 40 litrów na mieszkańca – w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym odpady nie są segregowane;

- 7 litrów na mieszkańca – dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych.


Jeżeli pojemniki zapewnione przez Gminę na powyższych zasadach okażą się niewystarczające, w pozostałym zakresie obowiązek zapewnienia odpowiedniej wielkości pojemników na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości.

 

4.  Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, do prowadzenia segregacji otrzymają pojemniki (w zabudowie wielorodzinnej) i worki (w zabudowie jednorodzinnej).

 

PAMIĘTAJ, ABY OPAKOWANIA (BUTELKI PET, KARTONY, PUDŁA itp.) PRZED WYRZUCENIEM OPRÓŻNIAĆ I ZGNIATAĆ DO MOŻLIWIE NIEWIELKICH ROZMIARÓW TAK, ABY FIRMA WYWOZOWA NIE WOZIŁA POWIETRZA!

 

NIE TŁUCZ SZKŁA! 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJE: 

 

- PAPIER I TEKTURĘ, TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE, SZKŁO, ODPADY ZIELONE (BIODEGRADOWALNE), POPIÓŁ ORAZ ODPADY WIELKOGABARYTOWE – te grupy odpadów oraz odpady zmieszane będą odbierane z nieruchomości.

 

- METALE, BATERIE I AKUMULATORY, CHEMIKALIA I ICH OPAKOWANIA, ELEKTROŚMIECI, PRZETERMINOWANE LEKI, OPONY ORAZ ODPADY BUDOWLANE do 50 kg/miesiąc – te grupy odpadów należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

 

Do PSZOK-u mogą być również przekazywane w każdej ilości odpady ww. odbierane z nieruchomości.

 

Wymienione wyżej odpady nie mogą znajdować się w pojemniku na odpady zmieszane w ilościach większych niż:

- w przypadku odpadów zielonych – 1 kg,

- w przypadku papieru i tektury – 0,1 kg,

- w przypadku tworzyw sztucznych – 0,1 kg,

- w przypadku opakowań wielomateriałowych – 0,1 kg,

- w przypadku metali oraz opakowań metalowych – 0,5 kg,

- w przypadku odpadów budowlanych – 2 kg,

- pozostałe odpady tzn. baterie i akumulatory, chemikalia i ich opakowania, elektrośmieci, przeterminowane leki oraz opony – 0 kg.

 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki), powyższe ilości zwiększa się dwukrotnie.

 

   

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE W GMINIE CHOROSZCZ


 

Pojemniki/worki (żółte) na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz papier i tekturę:WRZUCAMY:

 
wielomateriałowe kartony po napojach i żywności
(Tetra-Pack), plastikowe butelki i opakowania,
pojemniki, kubki, artykuły gospodarstwa domowego

z tworzyw sztucznych, folie, woreczki foliowe,
reklamówki, papier, karton i tekturę.

 

UWAGA: pojemników nie trzeba myć, wystarczy je tylko opróżnić i zgnieść.


NIE WRZUCAMY:

 
papieru tłustego, zabrudzonego lub mokrego, kalki, styropianu, opakowań po farbach, chemikaliach, oleju, folii tłustej, zabrudzonej lub mokrej, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań nieopróżnionych

 

Jeżeli firma wywozowa dostarczy dodatkowo WOREK NIEBIESKI, należy do niego wrzucać: papier, karton, tekturę, gazety, zeszyty, książki, torby papierowe, foldery, katalogi i mapy.


 

Firma wywozowa dopuszcza możliwość umieszczania w WORKU ŻÓŁTYM każdej ilości opakowań metalowych po żywności i napojach.


 

Pojemniki / worki (zielone) na szkło:WRZUCAMY:

 
opakowania ze szkła, np. butelki i słoiki
– bez nakrętek, kapsli i korków    

 

UWAGA: pojemników nie trzeba myć, wystarczy je tylko opróżnić.

NIE WRZUCAMY:

 
stłuczki, ceramiki, porcelany, fajansu, luster, zastawy stołowej, zużytych żarówek, lamp i świetlówek, szyb okiennych, szkła zbrojonego, szyb pojazdów

 

Pojemniki / worki (brązowe) na odpady zielone:


 

WRZUCAMY:

 
odpady z pielęgnacji ogrodu, skoszona trawa, liście,
drobne gałęzie, rośliny i ich części w tym owoce
i warzywa oraz odpady kuchenneNIE WRZUCAMY:

 
odchodów zwierzęcych, martwych zwierząt lub ich części, mięsa i kości, produktów mlecznych, dużych gałęzi, ziemi i kamieni.


 

Pojemniki / worki na popiół:WRZUCAMY:

 
zimny popiół powstały ze spalania paliw stałych
(drewno, węgiel, koks, pelet, groszek, brykiet itp.)
z palenisk domowych


NIE WRZUCAMY:

 
gorącego popiołu

 

 

JAK DOKONAĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2013 r.

 

Opłatę uiszcza się gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
PKO BP S.A., nr konta: 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033.

 

Należy pamiętać, że Urząd Miejski w Choroszczy nie będzie rozsyłać mieszkańcom indywidualnych rachunków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest osobiście pilnować terminów opłat i uiszczać je w następujących okresach:

- do 20 lutego za okres: styczeń, luty, marzec

- do 20 maja za okres: kwiecień, maj, czerwiec

- do 20 sierpnia za okres: lipiec, sierpień, wrzesień

- do 20 listopada za okres: październik, listopad, grudzień

 

 

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE CHOROSZCZ
OD 1 LIPCA 2017 ROKU

 


SPOSÓB GROMADZENIA,   ZABUDOWA
i RODZAJ GOSPODARSTWA
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
(wywóz odpadów 1 raz w miesiącu)
ZABUDOWA WIELORODZINNA
(wywóz odpadów 1 raz w tygodniu)
BRAK SEGREGACJI SEGREGACJA BRAK SEGREGACJI SEGREGACJA
MIKRO (1 osoba)  27 zł  12 zł 22 zł   8 zł
MAŁE (2 osoby) 39 zł 17 zł  32 zł   14 zł
ŚREDNIE (od 3 do 5 osób) 68 zł 28 zł   55 zł   23 zł
DUŻE (6 osób i więcej) 98 zł 38 zł   78 zł   31 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: odbiory odpadów wielkogabarytowych z danej posesji regulowane są odrębnie i wynikają z ustalonego Harmonogramu. Odbiory odpadów wielkogabarytowych winny być uprzednio zgłoszone przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7 lub pod nr. tel.: 85 713 22 09.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF  
Instrukcja do deklaracji  
Wzór wypełniania deklaracji  
Ulotka o deklaracji, opłatach i stawkach