Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Odnowa wsi Pańki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku

2006-12-20

1. Nazwa i adres zamawiającego
Urząd Miejski w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
171 poz. 1058) zwanej dalej „ustawą”.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.choroszcz.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
1) Przedmiotem zadania jest odnowa wsi Pańki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Kody cpv: 45111291-4, 45262690-4
2) Zadanie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz przedmiar, stanowiące załączniki nr 3 i nr 4A-4G do w/w specyfikacji;
3) Oferent zobowiązany jest do dokonania na własny koszt oględzin miejsca robót oraz jego okolicy i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do skalkulowania ceny, przygotowania oferty i podpisania umowy
4) Koszty oględzin miejsca robót ponosi Oferent.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia robót ustala się na dzień 15.10.2009 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:
- spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o jego udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
- prowadzą zarejestrowaną działalność w zakresie obejmującym zakres działania;
- realizowali zamówienia podobnego charakteru;
- dysponują do realizacji zamówienia odpowiednim sprzętem i pracownikami ewentualnie podwykonawcami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń, dokumentów złożonych przez Wykonawcę , na zasadzie SPEŁNIA / NIESPEŁNIA

8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- wypełnić formularz ofertowy (Załącznik nr 1);
- wypełnić oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (Załącznik nr 5)
- wykazać się realizacją co najmniej 2 robotami podobnego zakresu i charakteru.
9. Oferent zobowiązany jest do zapłaty wadium wysokości 10000 złotych. Wadium musi być wniesione przed otwarciem ofert. Wadium musi być wniesione w jednej z następujących form:
- pieniężnej;
- poręczeniach bankowych;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na jego konto Zamawiającego w
BS Białystok O/Choroszcz Nr 70 8060 0004 0130 0169 2000 0070

10. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Podstawą wyboru oferty i jedynym kryterium jest najniższa cena brutto oferty.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty z dopiskiem „Odnowa wsi Pańki poprzez modernizację świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” należy składać do dnia 24.08.2009 roku do godz. 12.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 powiat białostocki, województwo podlaskie. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 24.08.2009 roku o godz. 13.00.

12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający wyboru najkorzystniejszej oferty dokona bez zastosowania aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających


Załączniki do ogłoszenia:
- SIWZ
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
- Załącznik 4a
- Załącznik 4b
- Załącznik 4c
- Załącznik 4d
- Załącznik 4e
- Załącznik 4f
- Załącznik 4g
- Załącznik 5


data dodania: 31.07.2009 r.