Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

2017-11-17

Strona zawiera informacje o inwestycjach i programach realizowanych na terenie Gminy Choroszcz z udziałem środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania.

 

EFRR

Projekt: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

Nr projektu : WND-RPPD.08.06.00-20-0033/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 5 384 148,31 zł.

Współfinansowanie UE: 1 357 710,57 zł.

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy w zakresie robót budowlanych:

1) przebudowa układu komunikacyjnego na rynku (zastąpienie skrzyżowania z ruchem okrężnym - rondo, dwupasmową jezdnią i uwolnienie w ten sposób wewnętrznej przestrzeni rynku, zmiana nawierzchni placu rynkowego, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych),

2) ukształtowanie przestrzeni placu rynkowego (rekompozycja zieleni, budowa małej architektury, pomnika, zbiornika pomp i filtrów),

3) przebudowa sieci wodociągowej i budowa układu technologicznego (wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, wykonanie układu technologicznego dla zapewnienia wody na potrzeby miejskiego „wodopoju” oraz fontann),

4) budowa kanalizacji deszczowej na rynku,

5) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie rynku oraz zasilanie urządzeń funkcjonalnych rynku.

Celem głównym projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy poprzez ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu do wzrostu aktywności społecznej i rozwoju turystyki.

Projekt realizuje cele szczegółowe które obejmują:

- uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej

- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni

- udostępnienie terenów dla mieszkańców na cele kulturalne, społeczne, rekreacyjne.
 

Planowane efekty realizacji projektu:

W wyniki realizacji projektu nastąpi rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Rynku
w Choroszczy, tak aby mógł pełnić rolę centrum życia kulturalnego, rekreacyjnego, usługowo-handlowego, kultowego.

Spodziewane jest pobudzenie rewitalizacji zabytkowej tkanki otoczenia Rynku przez remonty
i adaptacje budynków o funkcji mieszkalnej na potrzeby działalności handlowo-usługowej i hotelowej (tworzenie pensjonatów).

Nowa forma Rynku przewiduje odcięcie ruchu kołowego między ul. Dominikańską a Mickiewicza przed frontem kościoła oraz  uporządkowanie zieleni. Zabieg ten skutecznie włączy wnętrze placu w ruch pieszy, umożliwi wykorzystanie tej powierzchni w celach organizacji uroczystości i imprez kulturalnych.

 

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania dziedzictwa m.in. poprzez lepszą ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, stworzenie możliwości jego bezpiecznej eksploatacji przez ogół społeczeństwa, w tym osoby niepełnosprawne.

W długim okresie należy spodziewać się, że Rynek będzie bezpośrednią zachętą dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez pobudzenie powstania nowych lokali gastronomicznych, usługowych, handlowych i pensjonatów. Spodziewanym efektem inwestycji mogą być nowe miejsca pracy. Inwestycja stworzy miejsce dla aktywizacji zawodowej regionu w zakresie usług handlowych, gastronomicznych  i turystycznych. Spowoduje to wzrost dochodów ludności.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach kulturalnych a także edukacyjnych czy rekreacyjnych wpływa na wzrost zdrowia, mniejszą absencję w pracy i szkole. Większy ruch wpływa korzystnie na wszystkie choroby układu krążenia a także pozytywnie oddziałuje na system mięśni i system kostny. Natomiast kontakty z kulturą i sztuką a także z ludźmi wpływają na mniejszą depresję, większą chęć do życia,

lepsze samopoczucie. Jest to ważne w przypadku grup defaworyzowanych, „domowników”, którzy nie uczestniczą w wielu wydarzeniach poza gminą.

 

Rewitalizacja i przebudowa rynku ma na celu przywrócenie mu statusu ośrodka życia lokalnej społeczności. Rynek stanie się dla lokalnej społeczności, po realizacji inwestycji, miejscem do rekreacji oraz miejscem do budowania relacji i integracji mieszkańców. Jednocześnie projekt ma na celu stworzenie miejsca do promocji kultury, organizacji większej ilości festynów, happeningów, jarmarków, targów i kiermaszów. Ma być miejscem, w którym będą mogli promować się lokalni artyści (malarze, grajkowie uliczni), itp. Jest to bardzo dobre miejsce do realizacji projektów integracyjnych dla grup defaworyzowanych w oparciu o historię i kulturę regionalną i lokalną.

 

Rynek 11-ego Listopada w Choroszczy w trakcie robót budowlanych

Rynek1

 

Rynek 11-ego Listopada w Choroszczy – etap końcowy robót budowlanych

Rynek2

 

 

 


 

MKIDN                                                  Choroszcz

Inwestycja: „ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ Z 1863 R.
NA WZGÓRZU SZUBIENICA”

dofinansowana w ramach
Programu WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIECI I TRWAŁYMI UPAMIETNIENIAMI W KRAJU

ze środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

Wartość projektu: 585 480,00 zł.

Środki finansowe Ministra: 140 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Choroszcz: 445 480,00 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy w zakresie robót budowlanych:

1)      Roboty rozbiórkowe

2)      Wycinkę drzew

3)      Budowę ścian oporowych - gazonów

4)      Budowę schodów terenowych głównych i bocznych

5)      Wykonanie tablicy pamiątkowej z pomnikiem

6)      Wykonanie grupy krzyży pamiątkowych

7)      Budowę nawierzchni na wzgórzu z kostki i płyt kamiennych

8)      Nasadzenia zieleni

9)      Wyposażenie w elementy małej architektury.

 

ŚCIANY OPOROWE

W pierwszej kolejności wykonane zostaną ławy fundamentowe wylewane z betonu, następnie ściany zaprojektowane jako monolityczne, żelbetowe wylewane z betonu, a zbrojenie ścian siatką z prętów ułożoną gdzie poziom gruntu jest wyższy. Ściany izolowane zostaną przeciwwilgociowo od strony gruntu izolacją z powłokowych mas bitumicznych. Okładziny ścian od zewnątrz betonowe, zabezpieczone farbą elewacyjną bezbarwną wodoodporną, wodoszczelną i elastyczną, zapewniającą ochronę przed wnikaniem wilgoci i związków przyspieszających korozję. Na murach oporowych wykonane zostaną siedziska z podłużnych elementów drewnianych mocowanych na konstrukcji stalowej. Siedziska w formie wpuszczanych ławek na projektowanych ścianach oporowych okalających istniejące drzewa.

SCHODY TERENOWE

Stopnice i podstopnice schodów wykonane z płomieniowanych płyt granitowych. Barierki
z pochwytem umieszczone na wysokości 110 cm.

 

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA

Konstrukcja tablicy wylana zostanie z betony a jej krawędzie zostaną frezowane pod odpowiednim kątem, oraz umieszczona na ławie fundamentowej posadowionej na głębokości 120 cm poniżej przyległego terenu.

POMNIK Z 1989 r.

Istniejący pomnik przedstawia kopiec kamienny z wbitymi weń metalowymi szablami, mieczami, włóczniami, zostanie przeniesiony a elementy kamienne tworzące formę kopca należy rozebrać i po przesunięciu pomnika odtworzyć z polnych kamieni łupanych. Elementy metalowe należy dokładnie oczyścić i pomalować w kolorze czarnym. Pomnik zostanie posadowiony na stopie fundamentowej.

KRZYŻE PAMIĄTKOWE

Na wzgórzu po stronie wschodniej zaprojektowano krzyże pamiątkowe w ilości 17 sztuk. Na wybranych płytach kamiennych znajdujących się nieznacznie ponad płaszczyzną nawierzchni utwardzonej znajdować się będzie wypiaskowany herb powstańczy z 1863 r.

NAWIERZCHNIA TERENU NA WZGÓRZU

Materiał użyty do utwardzenia terenu to płyta kamienna granitowa o wymiarach 80x80 cm, gr. 6 cm.

              Wzgórze „Szubienica” przed realizacją robót budowlanych

Szubienica

Wzgórze „Szubienica” w trakcie robót budowlanych

Roboty


 


 

 

Zadanie: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod.  97/11 w Zaczerlanach,
Gmina Choroszcz”

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita zadania: 993 324,14 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 286 032,00 zł.

Świetlica wiejska w Zaczerlanach będzie budynkiem parterowym bez podpiwniczenia.
Obiekt będzie posiadał: wiatrołap, salę świetlicy, wc damski, wc męski, hol, korytarz, magazyn, szatnię obsługi z wc, umywalnię, natrysk, kuchnię, zmywalnię, rozdzielnię kelnerską, pomieszczenie dostaw oraz magazyn brudnych pojemników.

 


 

UE    Leader  Narew LogoPROW Logo

 

Zadanie: „Budowa placów zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na części dz. ewid. nr 656/41
ul. J. Słowackiego, dz. ewid. nr 656/33 ul. Powstania Styczniowego, dz. ewid. nr 100/21, 1629 Al. Niepodległości”

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita zadania: 99 200,00 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 51 317,00 zł.

 

 Czytaj dalej…

 


 

 

UMWP

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Choroszcz 4 lipca 2018 r. podpisała z Województwem Podlaskim umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi we wsi Rogowo”  w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”.

Przy współfinansowaniu Województwa Podlaskiego wykonano 170 m2 chodnika .

 
Koszt całkowity - 18 000,00 zł.

Dofinansowanie Województwa – 8 525,00 zł.

 

 


 

MSIT LOGO                                       Choroszcz                                                     

                                                                                                                        Gmina Choroszcz

 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Choroszczy”

realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 521 181,00 zł.

Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki : 171 900,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w dyscypliny sportowe: piłka ręczna (1 boisko), koszykówka (2 boiska). Nawierzchnię stanowi powierzchnia poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej. Teren boiska został ogrodzony.

 

Boisko

 


 


 

 

EFRR

 

Projekt: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy”

realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Nr projektu : WND-RPPD.08.06.00-20-0033/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 4 954 314,77 zł.

Współfinansowanie UE: 1 357 710,57 zł.

 

 

***

Gmina Choroszcz informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choroszcz” jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 206/18/B-OZ/AZ-012/DA z dnia 16.10.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2018/2019 roku

 

WFOS LOGONFOS LOGO


***

MKIDN

Projekt(zadanie): „Kwatera żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Polskiego na cmentarzu w Izbiszczach”

realizowany jest w ramach
Dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Umowy Nr: 09960/17/FPK/DDK z dnia 20.09.2017 r.

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 21 182,00 zł.

Współfinansowanie MKiDN: 11 184,00 zł.

 


***

EFRR


„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Os priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego i rowerowego na terenie BOF

Beneficjent; Miasto Białystok

Partner Projektu: Gmina Choroszcz


Miliony na drogi w gminie Choroszcz w ramach BOF

2017-11-24

Gmina Choroszcz, na mocy podpisanej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego, otrzymała pokaźne wsparcie na poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego na swoim terenie. Wśród wnioskujących gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, Choroszcz otrzymała jedną z największych kwot pomocy w postaci środków zewnętrznych o wartości – bagatela ponad 14 mln zł. Wartość całkowita wnioskowanych przez Choroszcz projektów to koszt ok. 28 mln zł. czytaj więcej >>

***

Ulice A. Mickiewicza i Dominikańska w Choroszczy będą remontowane

2017-12-10

Gmina Choroszcz od 2015 roku sukcesywnie zmienia swoje oblicze, a w ostatnim czasie poważne przeobrażenia przechodzi też miasto Choroszcz. W ciągu kilku najbliższych miesięcy kolejne dwie ulice: Adama Mickiewicza oraz Dominikańska zostaną poddane modernizacji. Jest to możliwe za sprawą projektu pn. Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF, w którym gmina Choroszcz uczestniczy oraz umowy podpisanej w ostatnich dniach przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. czytaj więcej >>

 

***

Ulica Szmaragdowa przejdzie remont

2017-12-21

Inwestycje w gminie Choroszcz nabierają tempa. Remontowane są nie tylko ulice w mieście Choroszcz, ale sukcesywnie także w całej gminie. Już za rok zostanie wyremontowana ulica Szmaragdowa w Krupnikach, łącząca trasę Kruszewską z ulicą Wodociągową w miejscowości Klepacze. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał właśnie umowę w tej sprawie – kolejny dokument pozwalający na realizację inwestycji usprawniającej transport w aglomeracji białostockiej, w tym także w gminie Choroszcz. Umowa realizowana jest w ramach Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF. czytaj więcej >>