Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

2019-08-30

Strona zawiera informacje o inwestycjach i programach realizowanych na terenie Gminy Choroszcz z udziałem środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania.

 

EFRR

Choroszcz, Jeroniki, Łyski i Porosły – uroczyście połączone wspólną drogą

***

 EFRR

 

Projekt pt.: „Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii
– szansą na lepszy start”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Nr projektu : RPPD.09.01.00-20-0328/19

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Realizator: Szkoła Podstawowa w Złotorii

Wartość projektu: 252 655,80 zł.

Dofinansowanie UE: 238 655,80 zł.

 

Projekt zakłada wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej w Gminie Choroszcz, dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Złotorii poprzez: 

1. Realizację zajęć dodatkowych, mając na względzie kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych:

a) zajęcia matematyczne (uczące w łatwy i szybki sposób przyswoić mnożenie geometryczne, pozwalające zdobywać umiejętności dostrzegania związków pomiędzy matematyką a otaczającym światem),

b) zajęcia z programowania (uczące rozwiązywania problemu przy wykorzystaniu posiadanych narzędzi),

c) zajęcia z języka angielskiego (nauka przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, zachęci do poznawania języka i przyspieszy jego nauki),

d) zajęcia w formie warsztatów dotyczące świata i natury,

e) zajęcia artystyczne rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność, innowacyjność,

f) zajęcia ze sztuki uczące wyszukiwania informacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na bezpieczne poruszanie się w sieci komputerowej.

 

W zajęciach dodatkowych i wyrównawczych łącznie weźmie udział 36 uczniów.

 

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 6 nauczycieli, sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, które w przyszłości posłużą na rynku pracy, w tym doskonalone będą umiejętności i kompetencje cyfrowe nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego (kursy programowania na specjalnych robotach, informatyka dla nauczycieli).

 

3. Wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne, które stworzą warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Nauczanie taką metodą pomoże uczniom w przyszłości przenieść zdobytą wiedzę do życia codziennego.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej w Gminie Choroszcz, dzięki wsparciu Szkoły Podstawowej w Złotorii poprzez:

- objęcie 36 uczniów zajęciami dodatkowymi, kształtującymi i rozwijającymi kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy;

- wsparcie 6 nauczycieli w doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

 

Okres realizacji Projektu: 03.02.2020 r. – 31.12.2021 r.

 

***

EFRR

 

Projekt: „Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 Rewitalizacja

 

Wartość Projektu: 2 530 547,24 PLN

Współfinansowanie UE: 1 294 999,99 PLN

Współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa: 185 000,00 PLN

 

Termin realizacji: 19.07.2018-31.10.2019

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu, mała architektura, utworzenie terenu biologicznie czynnego, ogrodzenie.

2. Budowę instalacji oświetlenia placu, instalację elektryczną sceny tymczasowej – rozdzielnica umożliwiająca podłączenie urządzeń scenicznych (oświetlenie i udźwiękowienie), instalację elektryczną fontanny (okablowanie, rozdzielnica, oświetlenie LED), demontaż słupa oświetleniowego z przełożeniem kabla oświetleniowego, prace ziemne, inne.

3. Budowę kanalizacji deszczowej, instalację uzdatniania wody, zasilanie fontanny i hydrantów.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Choroszcz.

 

Cele szczegółowe projektu:

1) Ograniczanie problemów społecznych poprzez aktywne wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  wzrost integracji społecznej, poprawę dostępności do usług kultury i rekreacji.

2) Wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promocję przedsiębiorczości, kreowanie produktów lokalnych  i turystycznych.

3) Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez jej przebudowę, unowocześnienie i rozwój dla celów kultury i edukacji.

4) Poprawa jakości środowiska poprzez wprowadzanie rozwiązań ekologicznych i przebudowę przestrzeni.

 

Plac Brodowicza będzie miejscem różnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez M-GCKiS dzięki temu zostanie efektywnie wykorzystany czas młodzieży, spadnie koncentracja negatywnych zjawisk, także bezpośrednio wzrośnie udział mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym.

 

***


EFRR

Projekt: „Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Nr projektu : WND-RPPD.08.02.02-20-0008/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 1 434 470,32 zł.

Współfinansowanie UE: 1 110 825,15 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Rozbudowę i przebudowę budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw

2) Wyposażenie na potrzeby Przedszkola w Choroszczy

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmować będzie rozbudowę i przebudowę Przedszkola w Choroszczy oraz utworzenie placu zabaw przystosowanego dla dzieci 3-4 letnich. W ramach zadania istniejący budynek Przedszkola w Choroszczy zostanie przebudowany i rozbudowany. W nowej części budynku powstaną 2 sale opiekuńczo-wychowawcze z węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi, pomieszczenie magazynowe. Przebudowany zostanie hol stanowiący komunikację z wyjściem na zewnątrz budynku przez wiatrołap.

 

Ponadto planowany jest zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola: mebli, sprzętu audio, głośników, mikrofonów, maszyny do szycia, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, projektora, ekranu, mikroskopów, telewizora, tablicy interaktywnej, wyposażenia kuchni–pieca konwekcyjnego.

 

Celem głównym projektu Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości usług przedszkolnych na terenie Gminy Choroszcz poprzez uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej przez rozbudowę i przebudowę funkcjonującego obecnie Przedszkola w Choroszczy oraz doposażenie bazy dydaktycznej OWP w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia.


Okres realizacji Projektu: 03.07.2018 r. – 30.08.2019 r.

 


 

EFRR

Projekt: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

Nr projektu: WND-RPPD.08.06.00-20-0033/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 5 384 148,31 zł.

Współfinansowanie UE: 1 357 710,57 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy w zakresie robót budowlanych:

1) przebudowa układu komunikacyjnego na rynku (zastąpienie skrzyżowania z ruchem okrężnym - rondo, dwupasmową jezdnią i uwolnienie w ten sposób wewnętrznej przestrzeni rynku, zmiana nawierzchni placu rynkowego, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych),

2) ukształtowanie przestrzeni placu rynkowego (rekompozycja zieleni, budowa małej architektury, pomnika, zbiornika pomp i filtrów),

3) przebudowa sieci wodociągowej i budowa układu technologicznego (wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, wykonanie układu technologicznego dla zapewnienia wody na potrzeby miejskiego „wodopoju” oraz fontann),

4) budowa kanalizacji deszczowej na rynku,

5) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie rynku oraz zasilanie urządzeń funkcjonalnych rynku.

 

Celem głównym projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy poprzez ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu do wzrostu aktywności społecznej i rozwoju turystyki.

 

Projekt realizuje cele szczegółowe które obejmują:

- uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej

- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni

- udostępnienie terenów dla mieszkańców na cele kulturalne, społeczne, rekreacyjne.
 

 

Planowane efekty realizacji projektu: W wyniki realizacji projektu nastąpi rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Rynku w Choroszczy, tak aby mógł pełnić rolę centrum życia kulturalnego, rekreacyjnego, usługowo-handlowego, kultowego. Spodziewane jest pobudzenie rewitalizacji zabytkowej tkanki otoczenia Rynku przez remonty i adaptacje budynków o funkcji mieszkalnej na potrzeby działalności handlowo-usługowej i hotelowej (tworzenie pensjonatów).

Nowa forma Rynku przewiduje odcięcie ruchu kołowego między ul. Dominikańską a Mickiewicza przed frontem kościoła oraz  uporządkowanie zieleni. Zabieg ten skutecznie włączy wnętrze placu w ruch pieszy, umożliwi wykorzystanie tej powierzchni w celach organizacji uroczystości i imprez kulturalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania dziedzictwa m.in. poprzez lepszą ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, stworzenie możliwości jego bezpiecznej eksploatacji przez ogół społeczeństwa, w tym osoby niepełnosprawne.

W długim okresie należy spodziewać się, że Rynek będzie bezpośrednią zachętą dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez pobudzenie powstania nowych lokali gastronomicznych, usługowych, handlowych i pensjonatów. Spodziewanym efektem inwestycji mogą być nowe miejsca pracy. Inwestycja stworzy miejsce dla aktywizacji zawodowej regionu w zakresie usług handlowych, gastronomicznych  i turystycznych. Spowoduje to wzrost dochodów ludności.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach kulturalnych a także edukacyjnych czy rekreacyjnych wpływa na wzrost zdrowia, mniejszą absencję w pracy i szkole. Większy ruch wpływa korzystnie na wszystkie choroby układu krążenia a także pozytywnie oddziałuje na system mięśni i system kostny. Natomiast kontakty z kulturą i sztuką a także z ludźmi wpływają na mniejszą depresję, większą chęć do życia, lepsze samopoczucie. Jest to ważne w przypadku grup defaworyzowanych, „domowników”, którzy nie uczestniczą w wielu wydarzeniach poza gminą.

 

Rewitalizacja i przebudowa rynku ma na celu przywrócenie mu statusu ośrodka życia lokalnej społeczności. Rynek stanie się dla lokalnej społeczności, po realizacji inwestycji, miejscem do rekreacji oraz miejscem do budowania relacji i integracji mieszkańców. Jednocześnie projekt ma na celu stworzenie miejsca do promocji kultury, organizacji większej ilości festynów, happeningów, jarmarków, targów i kiermaszów. Ma być miejscem, w którym będą mogli promować się lokalni artyści (malarze, grajkowie uliczni), itp. Jest to bardzo dobre miejsce do realizacji projektów integracyjnych dla grup defaworyzowanych w oparciu o historię i kulturę regionalną i lokalną.

 

Rynek 11 Listopada w Choroszczy w trakcie robót budowlanych

Rynek1

 

Rynek 11 Listopada w Choroszczy – etap końcowy robót budowlanych

Rynek2

 

 

 


 

MKIDN                                                  Choroszcz

Inwestycja: „ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ Z 1863 R. NA WZGÓRZU SZUBIENICA”

dofinansowana w ramach
Programu WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIECI I TRWAŁYMI UPAMIETNIENIAMI W KRAJU

ze środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

Wartość projektu: 585 480,00 zł.

Środki finansowe Ministra: 140 000,00 zł.

Wkład własny Gminy Choroszcz: 445 480,00 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy w zakresie robót budowlanych:

1) Roboty rozbiórkowe

2) Wycinkę drzew

3) Budowę ścian oporowych - gazonów

4) Budowę schodów terenowych głównych i bocznych

5) Wykonanie tablicy pamiątkowej z pomnikiem

6) Wykonanie grupy krzyży pamiątkowych

7) Budowę nawierzchni na wzgórzu z kostki i płyt kamiennych

8) Nasadzenia zieleni

9) Wyposażenie w elementy małej architektury.

 

ŚCIANY OPOROWE: W pierwszej kolejności wykonane zostaną ławy fundamentowe wylewane z betonu, następnie ściany zaprojektowane jako monolityczne, żelbetowe wylewane z betonu, a zbrojenie ścian siatką z prętów ułożoną gdzie poziom gruntu jest wyższy. Ściany izolowane zostaną przeciwwilgociowo od strony gruntu izolacją z powłokowych mas bitumicznych. Okładziny ścian od zewnątrz betonowe, zabezpieczone farbą elewacyjną bezbarwną wodoodporną, wodoszczelną i elastyczną, zapewniającą ochronę przed wnikaniem wilgoci i związków przyspieszających korozję. Na murach oporowych wykonane zostaną siedziska z podłużnych elementów drewnianych, mocowanych na konstrukcji stalowej. Siedziska w formie wpuszczanych ławek na projektowanych ścianach oporowych okalających istniejące drzewa.

 

SCHODY TERENOWE: Stopnice i podstopnice schodów wykonane z płomieniowanych płyt granitowych. Barierki z pochwytem umieszczone na wysokości 110 cm.

 

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA: Konstrukcja tablicy wylana zostanie z betonu, a jej krawędzie zostaną frezowane pod odpowiednim kątem, oraz umieszczona na ławie fundamentowej posadowionej na głębokości 120 cm poniżej przyległego terenu.

 

POMNIK Z 1989 r.: Istniejący pomnik przedstawia kopiec kamienny z wbitymi weń metalowymi szablami, mieczami, włóczniami, zostanie przeniesiony a elementy kamienne tworzące formę kopca należy rozebrać i po przesunięciu pomnika odtworzyć z polnych kamieni łupanych. Elementy metalowe należy dokładnie oczyścić i pomalować w kolorze czarnym. Pomnik zostanie posadowiony na stopie fundamentowej.

 

KRZYŻE PAMIĄTKOWE: Na wzgórzu po stronie wschodniej zaprojektowano krzyże pamiątkowe w ilości 17 sztuk. Na wybranych płytach kamiennych znajdujących się nieznacznie ponad płaszczyzną nawierzchni utwardzonej znajdować się będzie wypiaskowany herb powstańczy z 1863 r.

 

NAWIERZCHNIA TERENU NA WZGÓRZU: Materiał użyty do utwardzenia terenu to płyta kamienna granitowa o wymiarach 80x80 cm, gr. 6 cm.

 

              Wzgórze „Szubienica” przed realizacją robót budowlanych

Szubienica

 

Wzgórze „Szubienica” w trakcie robót budowlanych

Roboty


 


 

 

Zadanie: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod.  97/11 w Zaczerlanach, Gmina Choroszcz”

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita zadania: 993 324,14 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 286 032,00 zł.

 

Świetlica wiejska w Zaczerlanach będzie budynkiem parterowym bez podpiwniczenia. Obiekt będzie posiadał: wiatrołap, salę świetlicy, wc damski, wc męski, hol, korytarz, magazyn, szatnię obsługi z wc, umywalnię, natrysk, kuchnię, zmywalnię, rozdzielnię kelnerską, pomieszczenie dostaw oraz magazyn brudnych pojemników.

 


 

UE    Leader  Narew LogoPROW Logo

 

Zadanie: „Budowa placów zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na części dz. ewid. nr 656/41
ul. J. Słowackiego, dz. ewid. nr 656/33 ul. Powstania Styczniowego, dz. ewid. nr 100/21, 1629 Al. Niepodległości”

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita zadania: 99 200,00 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 51 317,00 zł.

 

 Czytaj dalej…

 


 

 

UMWP

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Choroszcz 4 lipca 2018 r. podpisała z Województwem Podlaskim umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi we wsi Rogowo”  w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”.

Przy współfinansowaniu Województwa Podlaskiego wykonano 170 m2 chodnika .

 
Koszt całkowity: 18 000,00 zł.

Dofinansowanie Województwa: 8 525,00 zł.

 

 


 

MSIT LOGO                                       Choroszcz                                                     

                                                                                                                        Gmina Choroszcz

 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Choroszczy”

realizowane jest w ramach
Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 521 181,00 zł.

Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki: 171 900,00 zł.

 

Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w dyscypliny sportowe: piłka ręczna (1 boisko), koszykówka (2 boiska). Nawierzchnię stanowi powierzchnia poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej. Teren boiska został ogrodzony.

 

Boisko

 


 


 

 

EFRR

 

Projekt: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy”

realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Nr projektu : WND-RPPD.08.06.00-20-0033/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 4 954 314,77 zł.

Współfinansowanie UE: 1 357 710,57 zł.

 

***

 

Gmina Choroszcz informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choroszcz” jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 206/18/B-OZ/AZ-012/DA z dnia 16.10.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2018/2019 roku

 

WFOS LOGONFOS LOGO


***

MKIDN

Projekt (zadanie): „Kwatera żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Polskiego na cmentarzu w Izbiszczach”

realizowany jest w ramach
dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Umowy Nr: 09960/17/FPK/DDK z dnia 20.09.2017 r.

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

 

Wartość projektu: 21 182,00 zł.

 

Współfinansowanie MKiDN: 11 184,00 zł.

 


***

EFRR


„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego i rowerowego na terenie BOF

Beneficjent; Miasto Białystok

Partner Projektu: Gmina Choroszcz

 


Miliony na drogi w gminie Choroszcz w ramach BOF

2017-11-24

Gmina Choroszcz, na mocy podpisanej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego, otrzymała pokaźne wsparcie na poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego na swoim terenie. Wśród wnioskujących gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, Choroszcz otrzymała jedną z największych kwot pomocy w postaci środków zewnętrznych o wartości – bagatela ponad 14 mln zł. Wartość całkowita wnioskowanych przez Choroszcz projektów to koszt ok. 28 mln zł. czytaj więcej >>

***


Ulice A. Mickiewicza i Dominikańska w Choroszczy będą remontowane

2017-12-10

Gmina Choroszcz od 2015 roku sukcesywnie zmienia swoje oblicze, a w ostatnim czasie poważne przeobrażenia przechodzi też miasto Choroszcz. W ciągu kilku najbliższych miesięcy kolejne dwie ulice: Adama Mickiewicza oraz Dominikańska zostaną poddane modernizacji. Jest to możliwe za sprawą projektu pn. Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF, w którym gmina Choroszcz uczestniczy oraz umowy podpisanej w ostatnich dniach przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. czytaj więcej >>

 

***


Ulica Szmaragdowa przejdzie remont

2017-12-21

Inwestycje w gminie Choroszcz nabierają tempa. Remontowane są nie tylko ulice w mieście Choroszcz, ale sukcesywnie także w całej gminie. Już za rok zostanie wyremontowana ulica Szmaragdowa w Krupnikach, łącząca trasę Kruszewską z ulicą Wodociągową w miejscowości Klepacze. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał właśnie umowę w tej sprawie – kolejny dokument pozwalający na realizację inwestycji usprawniającej transport w aglomeracji białostockiej, w tym także w gminie Choroszcz. Umowa realizowana jest w ramach Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF. czytaj więcej >>


***


Szmaragdowa w Krupnikach – oficjalnie otwarta

 

2019-04-04


Droga gminna w Krupnikach, o pięknej nazwie – Szmaragdowa, biegnąca od drogi powiatowej – ul. Kruszewskiej w Krupnikach do granicy z Klepaczami została oficjalnie otwarta. To pierwsza w historii miejscowości droga gminna, która została profesjonalnie zbudowana.  czytaj więcej >>