Choroska Karta Seniora

Od 1 stycznia 2019 roku Gmina Choroszcz wprowadziła na swoim terenie „Choroską Kartę Seniora”, która jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę.

W tym celu Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę NR XXXVIII/375/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu „Choroska Karta Seniora”.

Gmina dostrzegając zaangażowanie i potencjał lokalnych Seniorów, chce wesprzeć aktywną, prężnie działającą, a przede wszystkim stale poszerzającą się grupę społeczną w jej codziennym funkcjonowaniu. Z tego względu zwróciła się do Przedsiębiorców z propozycją i zachętą przyłączenia się do „Choroskiej Karty Seniora”; ta oferta jest stale aktualna - chętni przedsiębirocy mogą przyłączyc się do "Choroskiej Karty Seniora".

Przystępując do Programu, Przedsiębiorca zyska szereg korzyści: zdobędzie nowych, a nade wszystko lojalnych odbiorców swoich usług i ofert, wpisze się w niezwykle popularny i pożądany w świecie trend solidarności społecznej, czym wypełni szlachetne cele Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Przystąpienie do Programu zarówno dla Seniorów, jak i Przedsiębiorców jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Seniorzy zainteresowani otrzymaniem „Choroskiej Karty Seniora” powinni złożyć stosowny wniosek z klauzulą informacyjną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Natomiast Przedsiębiorcy powinni, w dowolnym czasie, przekazać deklarację udziału w Programie (pocztą elektroniczną – ioniszczuk@choroszcz.pl lub tradycyjną – Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz), wskazując wysokość ulg oferowanych Seniorom. Podmioty współpracujące w ramach Programu „Choroska Karta Seniora” przystępują do jego realizacji na zasadach suwerenności stron i partnerstwa, w formie, która zostanie uzgodniona przez strony w trakcie realizacji Programu.

Wysokość, rodzaj i czas obowiązywania ulg przyznawanych przez Partnerów, zależy wyłącznie od ich uznania.

Potwierdzeniem faktu przystąpienia przez Partnera do Programu będą: zawarte Porozumienie, naklejka i logo informujące o honorowaniu „Choroskiej Karty Seniora”, umieszczone w witrynach, kasach lub materiałach promocyjnych podmiotów.

Lista Partnerów jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pod adresem www.choroszcz.pl w specjalnie do tego celu stworzonej zakładce „SENIOR”.

Program skierowany jest do osób, które najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie „Choroskiej Karty Seniora” ukończyły 65 lat i stale zamieszkują na terenie gminy Choroszcz. „Choroska Karta Seniora” wydawana jest bezpłatnie, ważna jest bezterminowo i zawiera imię, nazwisko oraz adres zamieszkania Seniora. Choroska Karta Seniora ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość Posiadacza i jego wiek.

Szczegółowe informacje na temat „Choroskiej Karty Seniora” znajdują się w zarządzeniu Nr 3/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 10.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i używania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w Programie „Choroska Karta Seniora” oraz jego wzoru.

Podstawowymi celami Programu są:

  1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,
  2. Aktywizacja społeczna seniorów,
  3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
  4. Zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
  5. Poprawa jakości życia seniorów,
  6. Poprawa możliwości przemieszczania się seniorów,
  7. Ułatwienie dostępu do świadczeń skierowanych do seniorów,
  8. Poprawa warunków materialnych życia seniorów.
  9. Poprawa stanu zdrowia seniorów.

  Szczerze zachęcamy do współpracy z Gminą Choroszcz w ramach Programu „Choroska Karta Seniora”.

  Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela p. Izabela Oniszczuk z Urzędu Miejskiego w Choroszczy (e-mail: ioniszczuk@choroszcz.pl; tel.: 85 713 22 17).

  Zapraszamy serdecznie!

  Powrót na początek strony