Informacje dla wyborców

SPRAWY ZWIĄZANE Z MIEJSCEM GŁOSOWANIA I OBSŁUGĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

WAŻNE. Wnioski złożone w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP dotyczą również głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Miejsce załatwienia sprawy (nie dotyczy głosowania korespondencyjnego):

Urząd Miejski w Choroszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2, pokój 1, parter

 

USŁUGI ONLINE - załatw sprawę bez wychodzenia z domu:

POZOSTAŁE USŁUGI  - sprawy które załatwisz w Urzędzie lub online

Dopisz się do spisu wyborców – wniosek o zmianę miejsca głosowania (na jedne wybory).

Osoby zamieszkujące pod innym adresem niż adres stałego zameldowania oraz osoby nie posiadające zameldowania aby zagłosować w miejscu pobytu powinny złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców (poniżej w załączeniu opis procedury).

Termin przyjmowania wniosków: od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Wniosek (niżej załącznik) można złożyć:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
 • elektronicznie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji www.gov.pl/ formularz Zmień miejsce głosowania.

 

Co musisz zrobić

 1. Kliknij Złóż wniosek.
 2. Zaloguj się swoim profilem zaufanym.
 3. Podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.
 4. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek (niżej załącznik) o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę. Nie ma możliwości wysłania zaświadczenia pocztą lub elektronicznie.

Termin wydawania zaświadczeń: od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem: 6 października 2023 r.

Wniosek (niżej załączniki) może być złożony:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika;
 • ustnie w siedzibie urzędu: 16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2, pokój 1, parter;

  Do wniosku załącza się:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • pisemną zgodę (niżej załącznik) osoby mającej być pełnomocnikiem;

   Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

  Co musisz zrobić

  1. Kliknij Złóż wniosek.
  2. Zaloguj się swoim profilem zaufanym.
  3. Podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.
  4. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Opis procedury w informacji PKW w załączniku niżej lub Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 2 października 2023 r.

Urząd Miejski w Choroszczy, 16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2, pokój 19, I piętro

Zgłoszenia można dokonać:

 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji gov.pl/ formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie (usługa online);

Co musisz zrobić

 1. Kliknij Złóż wniosek.
 2. Zaloguj się swoim profilem zaufanym.
 3. Podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.
 4. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 • ustnie w siedzibie urzędu.
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

 

 

Akty prawne:

Powrót na początek strony