Pas drogowy – zajęcie, infrastruktura

W tym miejscu uzyskacie Państwo informacje w zakresie zasad, wymaganych dokumentów i innych koniecznych czynności dokonywanych na drogach publicznych Gminy Choroszcz związanych z: zajęciem pasa drogowego, lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu czy przebudowę zjazdu, oraz zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

W tym miejscu uzyskacie Państwo także informacje na temat:

 • ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, które dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Wymagane dokumenty:

 • WNIOSEK o zajęcie pasa drogowego/umieszczenie urządzenia - dołaczony poniżej artykułu jako plik .pdf.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470), art. 40 ust. 1, oraz ust. 2

OPŁATY:
- szczegółowe stawki zawiera "TABELA kategorii zezwolen i opłat" – dołączona poniżej jako plik .pdf

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470), art. 40 ust. 3;
- Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 31 grudnia 2019 r., poz. 6370)

 • LOKALIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM:

- lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. sieci wodociągowej, kanalizacjyjnej, linii teletechnicznej, gazociągu, itp.) oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej
 • Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją urządzeń – 2 egz.
 • Kopia warunków technicznych gestora sieci
 • Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu inwestora
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej jeśli jest wymagana

Termin i sposób dokumenty sprawy:

Decyzję w przypadku drogi publicznej lub pismo w przypadku drogi wewnętrznej Urząd Miejski w Choroszczy wydaje w ciągu 30 dni, liczonych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

OPŁATY:
- 17,00 zł – od pełnomocnictwa właściciela lub użytkownika nieruchomości (tylko w przypadku gdy jest udzielane).

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 39 ust. 3

 • ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU:

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Wymagane dokumenty sprawy:

 • Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu – dołaczony jako plik Word poniżej
 • Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją zjazdu – 2 egz.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie
 • Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu inwestora
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej jeśli jest wymagana

Termin i sposób realizacji sprawy:

Decyzję w przypadku drogi publicznej lub pismo w przypadku drogi wewnętrznej Urząd Miejski w Choroszczy wydaje w ciągu 30 dni liczonych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

OPŁATY:
-
17,00 zł – od pełnomocnictwa właściciela lub użytkownika nieruchomości (tylko w przypadku gdy jest udzielane).

- 82,00 zł – od wydania zezwolenia, przy czym nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie budownictwa mieszkalnego.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: art. 29;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDÓW PONADNORMATYWNYCH:

- pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych (np. 10t), przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych (np. 10t), przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przejazd pojazdu nienormatywnego kat I – dołączony jako plik Word poniżej artykułu

OPŁATY:

- (załącznik nr 4)

Powrót na początek strony