Kontakt

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz
Tel.: 85 713 22 00
Fax: 85 719 18 39
e-mail:urzad@choroszcz.pl

NIP 542-020-85-72
REGON 000527351

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Choroszczy

31 1020 1332 0000 1402 0944 1033, PKO Bank Polski SA

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana sposobu oznaczania faktur wystawianych na rzecz Gminy Choroszcz i jednostek jej podległych. Prosimy, aby faktury były wystawiane według następującego wzoru:

NABYWCA:
Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
NIP: 9661769699

ODBIORCA:
Nazwa jednostki (np. Urząd Miejski w Choroszczy)
Adres jednostki (np. ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Andrzej Sołowianiuk, Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2. 16-070 Choroszcz, tel. +48 (85) 713 22 47,e-mail: iod@choroszcz.pl
 

Telefony Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

 Aby skontaktować się z konkretnym wydziałem Urzędu Miejskiego, należy wybrać określone numery telefonów:

BURMISTRZ
SEKRETARIAT
85 713 22 00
Z-ca Burmistrza/Sekretarz 85 713 22 10
Skarbnik 85 713 22 20
Radca Prawny 85 713 22 33
Przewodniczący Rady Miejskiej, dyżur: pon, w godz. 15.30-17.00 85 713 22 43
Rzecznik Prasowy 85 713 22 06
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik 85 713 22 11
Z-ca kierownika 85 713 22 19
Biuro Podawcze 85 713 22 45
Obsługa Rady Miejskiej 85 713 22 19
Kultura, sport
85 713 22 17
Archiwum zakładowe, sprawy gospodarcze
85 713 22 12
Informatyk 85 713 22 43
Promocja, zdrowie, RODO
85 713 22 47
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH,
OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
85 713 22 50
WYDZIAŁ FINANSOWY
Kierownik 85 713 22 20
Główny Księgowy, z-ca kierownika 85 713 22 07
Kasa 85 713 22 18
Księgowość/Płace 85 713 22 39

Księgowość budżetowa

Opłaty za odpady

85 713 22 27
85 713 22 38
Podatki – Wymiar 85 713 22 15
85 713 22 16
85 713 22 37
Podatki – Egzekucja 85 713 22 03
85 713 22 34
WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
Kierownik 85 713 22 31
Z-ca kierownika 85 713 22 42
Ewidencja Działalności Gospodarczej, BOF, Budżet Obywatelski 85 713 22 31
Drogi – utrzymanie, organizacja ruchu 85 713 22 28
Drogi – uzgodnienia

85 713 22 36

Drogi – oświetlenie 85 713 22 30
Inwestycje 85 713 22 31
85 713 22 42
Fundusze UE 85 713 22 49
Zamówienia publiczne
85 713 22 02
WYDZIAŁ GEODEZJI, ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik 85 713 22 13
Z-ca kierownika 85 713 22 05
Geodezja 85 713 22 05
85 713 22 35
Geodezja – podziały, rozgraniczenia 85 713 22 48
Planowanie przestrzenne 85 713 22 29
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I ŚRODOWISKA
Kierownik 85 713 22 04
Gospodarka odpadami 85 713 22 09
Ochrona środowiska i wycinka drzew 85 713 22 24
Dzierżawa i wynajem świetlic 85 713 22 32
Gospodarka wodna 85 713 22 24
URZĄD STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik 85 713 22 08
Z-ca kierownika 85 713 22 22
Dowody osobiste 85 713 22 22
Ewidencja ludności 85 713 22 21
WARSZTAT 85 713 22 58
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Dyrektor 85 713 22 26
Pracownicy socjalni 85 713 22 23
Świadczenia rodzinne 85 713 22 40
85 713 22 41
MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY 85 719 14 31
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (dawniej: Zespół Obsługi Szkół)
Dyrektor
Kadry
85 719 31 78
Księgowość 85 719 31 13

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOROSZCZY
/KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ/

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 26A

DYREKTOR, SEKRETARIAT

85 713 14 80
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOROSZCZY
/KLASY 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ/
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1
85 719 14 00
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTORII 665 956 218
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE im. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY 85 719 10 07
PRZEDSZKOLE W BARSZCZEWIE
85 719 13 90
PUNKT PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII 665 956 218

CZERWONE SERDUSZKO – NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

882 559 774
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W CHOROSZCZY SPÓŁKA Z O.O.
85 719 11 08
Powrót na początek strony