XLV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zwołana została XLV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Sesja Rady odbędzie się w środę 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy.

Rada_XI2021.jpg

XLV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy przebiegać będzie według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  z przeznaczeniem na zakup autobusu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
„Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl

Powrót na początek strony