Zostań członkiem komisji okręgowej Podlaskiej Izby Rolniczej

Informujemy, iż do 7 czerwca br. Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Szczegóły przedstawimy poniżej.

logo_PIR-800x445.jpg

Zgłoszenia na członków komisji okręgowej Podlaskiej Izby Rolniczej mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust. 1 ustawy, oznacza to, że członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

WAŻNE: osoby zasiadające w komisjach, nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji, pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Podlaska Izba Rolnicza prosi, by kandydaci do komisji okręgowej zgłaszali się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej artykułu jako osobny plik) oraz przesłanie go na adres mailowy bialysto@pirol.pl lub dostarczenie osobiście do biura PIR w Porosłach, ul. Wierzbowa 57 w terminie do 7 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Zapraszamy!

Powrót na początek strony