Organizacja Urzędu

Urząd Miejski w Choroszczy jest instytucją wspomagającą pracę Burmistrza Choroszczy.

Urząd Miejski w Choroszczy realizuje zadania:

 • własne Gminy Choroszcz, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000), innych ustaw oraz Statutu Gminy Choroszcz;
 • zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przyjęte w drodze porozumienia od administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego;
 • dotyczące prowadzenia wspólnej obsługi w ramach Urzędu Miejskiego w Choroszczy na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Siedzibą Urzędu Miejskiego w Choroszczy jest miasto Choroszcz.

Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
Tel.: 85 713 22 00
Fax: 85 719 18 39
e-mail:urzad@choroszcz.pl

NIP 542-020-85-72
REGON 000527351

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy w dn. 29.03-09.04.2021:
- poniedziałek-piątek 7.30-13.00

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy Choroszcz.

Zadania Zastępcy Burmistrza i Sekretarza ustalane są odrębnymi zarządzeniami, które dostępne są TUTAJ

Strukturę Urzędu Miejskiego w Choroszczy tworzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Budownictwa i Gospodarki Lokalowej
 • Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Warsztat
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego
 • Rzecznik Prasowy

Telefony do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 Jednostkami organizacyjnymi Gminy Choroszcz są:

Wydziały oraz jednostki organizacyjne Gminy Choroszcz prowadzą sprawy związane z realizacją zadań własnych Gminy Choroszcz oraz kompetencji Burmistrza Choroszczy, a także Rady Miejskiej w Choroszczy.

Zasady funkcjonowania organów Gminy Choroszcz szczegółowo opisują poniższe dokumenty:

Powrót na początek strony