Zastępca Burmistrza Choroszczy i Sekretarz Gminy Choroszcz


 

mgr inż. Mirosław Zalewski

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Wykształcenie wyższe zdobył na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe:

 •  geodezyjna branża wykonawcza:

- Kierownik Rejonowych Oddziałów w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku

- uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, a także rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (1992)

- prowadzenie własnej działalności geodety uprawnionego oraz pełnienie funkcji biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku (2002-2011)

 • administracja publiczna: Kierownik Refaratu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (1997-2000), Zastępca Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (2000-2007)
 • działalność społeczna:

- członek Komisji Legislacyjnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich

- autor publikowanych w czasopismach branżowych wielu artykułów z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Mirosław Zalewski obowiązki Sekretarza Gminy Choroszcz pełni od kwietnia 2007 roku. W latach 2007-2014 oraz od września 2021 roku łączy je z funkcją Zastępcy Burmistrza Choroszczy.

Zakres obowiązków Zastępcy Burmistrza obejmuje w szczególności:

 • gospodarkę komunalną i mieszkaniową
 • utrzymanie czystości i porządku
 • ochronę środowiska i gospodarkę wodną
 • gospodarkę odpadami
 • zamówienia publiczne

Zakres obowiązków Sekretarza Gminy Choroszcz obejmuje w szczególności:

 • geodezję i gospodarkę gruntami
 • rolnictwo
 • gospodarkę przestrzenną
 • ochronę zwierząt
 • nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
 • opracowywanie projektów Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza
 • rozpatrywanie skarg skierowanych do Burmistrza, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania
 • koordynowanie działalności kontrolnej Urzędu
 • koordynowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z ustaleń kontroli zewnętrznych
 • przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawców

 Zastępca Burmistrza Choroszczy i Sekretarz Gminy Choroszcz
przyjmuje Szanownych Państwa Mieszkańców Gminy Choroszcz oraz innych Interesantów
w godzinach pracy Urzędu,
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się: 85 713 22 00.

Powrót na początek strony