Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz na 2020 rok – od 23 lipca można zgłaszać projekty. Zapraszamy!

Budżet Obywatelski – to wydzielona kwota w budżecie Gminy Choroszcz na 2020 rok, która przeznaczona jest na realizację projektów inwestycyjnych, zgłoszonych przez mieszkańców i następnie wybranych do realizacji. W 2020 roku w mieście Choroszcz na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą przeznaczyć 150 tys. zł. Projekty można zgłaszać do końca wakacji: od 23 lipca do 30 sierpnia 2019 roku. Zapraszamy!

 Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne, dotyczące realizacji działań znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy. Rozpoczęcie i zakończenie danej inwestycji powinno odbyć się w ciągu jednego roku, choć w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego terminu (na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych).

 

Kwota Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz na 2020 rok to ogółem 150 tys. zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może być większa niż 75 tys. zł i nie może być mniejsza niż 15 tys. zł.

 

W JAKI SPOSÓB ZGŁASZAĆ PROJEKTY?

 

Projekty inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz. Każdy uprawniona osoba może zgłosić jeden projekt inwestycyjny, który musi uzyskać poparcie co najmniej 10 mieszkańców Choroszczy (każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu).

 

TRYB ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

 

Projekty inwestycyjne do realizacji w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz można zgłaszać w terminie od 23 lipca do 30 sierpnia 2019 r. – na podstawie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.choroszcz.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Dominikańskiej 2.

 

Formularze zgłoszenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2020 rok można składać do 30 sierpnia 2019 r. poprzez:

- złożenie projektu w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2);

- lub w postaci skanu z oryginału przesłanego na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

 

INNE WAŻNE TERMINY:

- do 13 września 2019 r. – zostanie przeprowadzona analiza formalna i merytoryczna projektów. WAŻNE: w tym czasie wnioskodawca może składać wyjaśnienia i doprecyzować wniosek;

- do 20 września 2019 r. – Burmistrz Choroszczy ogłosi listę zakwalifikowanych projektów, które następnie poddane zostaną pod konsultacje społeczne (głosowanie), oraz listę projektów, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych. WAŻNE: w przypadku odrzucenia projektu, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyników weryfikacji, przy czym odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Burmistrza Choroszczy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości wyżej wymienionych list;

- 30 września-14 października 2019 r. – przeprowadzenie głosowania – konsultacji społecznych z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2020 rok.

O dalszych etapach Budżetu Obywatelskiego będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów do realizacji w mieście Choroszcz w 2020 roku!

Powrót na początek strony