Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków – konieczna ewidencja

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) na wszystkie gminy w Polsce nałożyła obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

cover-g1aaaf5230_1920.jpg

Zgłaszanie przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

Dlatego prosimy Państwa o poważne potraktowanie tej sprawy

W przypadku niezłożenia Zgłoszenia, Urząd będzie zmuszony do zebrania danych dotyczących posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków w formie kontroli na terenie Państwa posesji.

Aby uniknąć kontrolnych wizyt urzędników, prosimy o dostarczenie wymaganego Zgłoszenia

Zgłoszenia są dostępne (można je pobrać):

  • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) lub
  • poniżej artykułu, które załączamy jako osobny plik

Wypełnione i podpisane Zgłoszenie, prosimy dostarczyć do:

  • osobiście do Urzędu Miejski w Choroszczy – Biuro Podawcze (Choroszcz, ul. Dominikańska 2)
  • pocztą, na adres: Urząd Miejski w Choroszczy (16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2), lub
  • elektronicznie, poprzez: Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: gov.pl, profilem zaufanym.

WAŻNE: Zgłoszeń nie składają Mieszkańcy, których nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacyjnej

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownych dokumentów potwierdzających usługę wywozu oraz systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być przechowywana i okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Informacji w tej sprawie udziela

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I ŚRODOWISKA
tel.: 85 713 22 24

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2, pok. nr 16

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony