Fundusz sołecki w Gminie Choroszcz na 2020 rok

Miasto Choroszcz ma Budżet Obywatelski, a sołectwa posiadają Fundusz Sołecki. Kolejna – VI edycja Funduszu sołeckiego w Gminie Choroszcz – właśnie rusza. 32 sołectwa w gminie Choroszcz w kolejnym roku będą mieć do dyspozycji kwotę ponad 520 tys. zł, która jest o ponad 6,5% wyższa niż w roku 2019. Wnioski można składać do 30 września.

W ostatnich dniach lipca poszczególny sołtysi – liderzy sołectw otrzymali z Urzędu Miejskiego w Choroszczy informację o przyznanych kwotach do wydatkowania na rok 2020 na cele społeczności wiejskiej. Każde sołectwo otrzymało osobne wyliczenia, ponieważ wysokość funduszu zależy od wielkości sołectwa, a także od obecnej sytuacji finansowej gminy.

 

Aby otrzymać środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego, sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa powinni najpierw zwołać zebranie, podczas którego społeczność ustali jakie zadania chciałaby u siebie przeprowadzić. Ważne, aby pamiętać, że powinny to być zadania związane z zadaniami własnymi gminy (wynikające z Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Dz. U. z 2014, poz. 301 ze zm.).

 

Następnie, do 30 września 2019 r. do Burmistrza Choroszczy należy złożyć wniosek, który zawierać będzie wskazanie oraz opis danych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

 

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok jest dostępny TUTAJ. Dokumenty w formie papierowej zostały przesłane każdemu sołtysowi z gminy Choroszcz, są także dostępne bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), na stolikach przy Wydziale Finansowym na I piętrze. Zapraszamy.

 

Wniosek zostanie przyjęty do realizacji, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) wskazuje przedsięwzięcie/przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy;

2) zawiera uzasadnienie wyboru przedsięwzięć;

3) zawiera szacunek kosztów/wydatków poszczególnych przedsięwzięć, przy czym suma tych kosztów nie może przekroczyć przyznanej kwoty.

 

O wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego, sołtysi każdego z sołectw w gminie Choroszcz zostali poinformowali odrębnym pismem.

 

Warto wiedzieć, że od 2015 roku sołectwa w Gminie Choroszcz mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. W takiej sytuacji, każde z sołectw, odrębnie uchwala wniosek i składa go Burmistrzowi.

 

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w gminie Choroszcz jest możliwe na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXIV/222/2014 z dnia 28 marca 2014 r

Powrót na początek strony