Gmina Choroszcz sprzedaje nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiące własność Gminy Choroszcz, położonych w obrębie miasta Choroszcz, gmina Choroszcz

młotek.jpg

ZARZĄDZENIE NR  584/2024

Burmistrza Choroszczy

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Choroszcz, położonych w obrębie miasta Choroszcz, gmina Choroszcz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §2, §3 ust. 1 i §5 uchwały nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 102, poz. 871 ze zm[1].) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Choroszcz, położone w obrębie Choroszcz, gmina Choroszcz, oznaczone numerami geodezyjnymi: 354/58, 354/60, 354/61, wymienione w wykazie nr 1/2024 będącym załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Burmistrza Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej https://www.choroszcz.plhttps://bip.choroszcz.pl Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

[1] Zmiany wynikające z uchwał: Nr XXIII/182/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl.  z 2009 r. Nr 143, poz. 1558), Nr XVII/180/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2303) i Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r., poz. 926)

Powrót na początek strony