II Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy IX kadencji

Informujemy, że we wtorek 28 maja 2024 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy IX kadencji.

Rada Miejska IX kadencji_2024-2028.jpg

Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy IX kadencji będą przebiegały według następującego porządku:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2023, w tym:
a) debata
b) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023, w tym:
a) zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
2) sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,
3) informacją o stanie mienia Gminy,
4) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
b) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2023,
c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+” na 2024 rok.

12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/IX KADENCJA”

Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na: www.choroszcz.pl

Powrót na początek strony