Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przekazuj ważne informacje dla hodowców drobiu. Informacje te przestawiamy poniżej.

Ilustracja do artykułu WET.jpg

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421 t.j.) Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w tym hodowcy drobiu mają obowiązek informowania w formie pisemnej powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności w zakresie dotyczącym wymazań weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. Do informacji takich należą zmiany dotyczące zmiany lokalizacji prowadzenia działalności, zmiana dotycząca własności danego podmiotu jak również stan liczbowy stada drobiu czy zmiana gatunku drobiu utrzymywanego w danym stadzie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot naruszający obowiązki informacyjne i ewidencyjne określone powyżej podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. Powyższe reguluje ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. 2021 r. poz. 281 z późn. zm.).

2. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypy H5 i H7 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r. poz. 722 t.j.) na wszystkich posiadaczach drobiu spoczywa szereg obowiązków tj.:

(1) zakazuje się:

(a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
(b) noszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

(2) nakazuje się:

(a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
(b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
(c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
(d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
(e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
(f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,
(g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,
(h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
(i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
(j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
(k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padlych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot niestosujący się do nakazów, zakazów i ograniczeń określonych powyżej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Powyższe reguluje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.)

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bialymstoku przypomina o obowiązujących Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii uzgodnionych z PIWET Puławy oraz IZ PIB ZD Kołuda Wielka, dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje iż rozporządzenie nr 3/202l Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2021 roku, w sprawie wyznaczenia stref zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego, obowiązuje do odwołania.

Aktualne informacje na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow.

Powrót na początek strony