KORONAWIRUS – Gmina Choroszcz i powiat białostocki – w strefie czerwonej. Nowe zasady

Od wiosny walczymy z koronawirusem. Ze względu na pojawienie się dwóch ognisk Sars-Cov-2 w naszej gminie, a także wraz z dynamicznym wzrostem zakażeń w całym kraju, od soboty 3 października powiat białostocki i w tym Gmina Choroszcz znalazła się w czerwonej strefie. Do kiedy? Do odwołania. Co to oznacza? Poniżej publikujemy konkretne wytyczne Ministerstwa Zdrowia, w podziale na dziedziny aktywności społecznej. Zalecamy gorąco: zapoznajmy się z nimi i stosujmy je.

Ilustracja do artykułu EjPor2cX0AAX9gH.jpg

WAŻNE! Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia
– jest na bieżąco analizowana i ulega zmianom.

ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW

Obecnie jest dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

STREFA CZERWONA – ZAKAZ

Strefa Żółta – bez zmian

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

STREFA CZERWONA – ZAKAZ

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

WYDARZENIA SPORTOWE

Obecnie:

  1. Piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
  2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
  3. Sport na basenach – co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
  4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych – zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

STREFA CZERWONA – BEZ PUBLICZNOŚCI

Strefa Żółta – 25% widowni

WYDARZENIA KULTURALNE

Odbywające się:

1) w pomieszczeniach, pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co 2. miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

STREFA CZERWONA – ZAKAZ

Strefa Żółta – 25%  publiczności

2) na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co 2. miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

STREFA CZERWONA –  ZAKAZ

Strefa Żółta – 25% publiczności

3) na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie ma limitu 150 osób.

STREFA CZERWONA – ZAKAZ

Strefa Żółta –  limit 100 osób

GASTRONOMIA

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

STREFA CZERWONA –  1 OSOBA NA 4 M2

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2 

DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

STREFA CZERWONA – BEZ ZMIAN

Strefa Żółta – BEZ ZMIAN

AQUAPARKI I BASENY

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

STREFA CZERWONA – BEZ ZMIAN

Strefa Żółta – BEZ ZMIAN

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI LUB PARKI REKREACYJNE

Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

STREFA CZERWONA – ZAKAZ 

Strefa Żółta – 1 osoba na 10 m2

SIŁOWNIE

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

STREFA CZERWONA – 1 OSOBA NA 10 M2

Strefa Żółta – 1 osoba na 7 m2

KINA

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

STREFA CZERWONA – 25% PUBLICZNOŚCI 

Strefa Żółta – 25% publiczności

SANATORIA, REHABILITACJA, UZDROWISKA

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

STREFA CZERWONA – ZAKAZ

Strefa Żółta – bez zmian

ZGROMADZENIA

Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

STREFA CZERWONA – BEZ ZMIAN

Strefa Żółta – bez zmian

KOŚCIOŁY

Obecnie:

  1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

STREFA CZERWONA – 50% OBŁOŻENIA BUDYNKU ŚWIĄTYNI + OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA

Strefa Żółta – bez zmian

  1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

STREFA CZERWONA – 150 OSÓB NA ZEWNĄTRZ + OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA (NIEZALEŻNIE OD DYSTANSU)

Strefa Żółta – bez zmian

WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

STREFA CZERWONA – 50 OSÓB, Z WYJĄTKIEM OBSŁUGI

Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi

INNE IMPREZY, SPOTKANIA NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

STREFA CZERWONA – 50 OSÓB, Z WYJĄTKIEM OBSŁUGI

Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi

TRANSPORT ZBIOROWY

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

  1. 100% liczby miejsc siedzących, albo
  2. 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

STREFA CZERWONA – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego

Strefa Żółta – bez zmian

MASKI

Obecnie jest obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

STREFA CZERWONA – WSZĘDZIE MASKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Strefa Żółta –  bez zmian

HANDEL

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

STREFA CZERWONA – BEZ ZMIAN

Strefa Żółta – bez zmian

POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

STREFA CZERWONA – ZAKAZ

Strefa Żółta – 25% publiczności

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI

Obecnie: zakaz prowadzenia działalności.

STREFA CZERWONA – BEZ ZMIAN

Strefa Żółta – bez zmian

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

STREFA CZERWONA – BEZ ZMIAN

Strefa Żółta – bez zmian

Lista stref powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do „czerwonej” strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do „żółtej”.

WAŻNE! Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia
– jest na bieżąco analizowana i ulega zmianom

 

Powrót na początek strony