LV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Rada_XI2021.jpg

LV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 r.
 12. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Choroszcz na lata 2023-2026.
 14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl

Powrót na początek strony