Gm. Choroszcz sprzedaje nieruchomość w m. Choroszcz

Burmistrz Choroszczy, Ogłoszeniem z dnia 13.09.2023 ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej o nr. geod. 411/4, o pow. 0,0468 ha, położonej w obrębie Choroszcz, gm. Choroszcz. Szczegóły oferty przedstawiamy poniżej.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Choroszcz, gm. Choroszcz:

- działka o nr. geod. 411/4, o pow. 0,0468 ha, cena wywoławcza: 71 080,00 zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana, ma kształt lekko wydłużony, zbliżony do trapezu i jest położona na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest gruntem niezagospodarowanym, częściowo wysypanym żwirem i wyjeżdżonym, przyległym doul. Torfowej o nawierzchni żwirowej, wzdłuż której jest rozprowadzona sieć telefoniczna, w pobliżu skrzyżowania tej ulicy z ul. Piaskową – o nawierzchni asfaltowej z betonowymi chodnikami, wzdłuż której to ulicy rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa oraz telefoniczna.

Nieruchomość przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska  w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazana jest jako PsIV – pastwiska trwałe i RIVb – grunty orne.

Warunki przetargu:

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, położonych w obrębie Choroszcz, gmina Choroszcz o numerach geodezyjnych: 364, 412/1 i 411/3. Właściciele nieruchomości przyległych, zainteresowani udziałem w przetargu, zgłaszają uczestnictwo w przetargu poprzez wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu do dnia 11.10.2023 roku na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Celem przetargu jest przyłączenie tej nieruchomości do jednej z nieruchomości przyległych z powodu niemożności jej zagospodarowania jako odrębną nieruchomość.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 12.10.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 17.10.2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (Sala Konferencyjna).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2023 r. poz. 1570 t.j.), do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do okazania komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca. Koszty ewentualnego geodezyjnego okazania granic lub posadowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale  Geodezji Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 85 713 22 13, 85 713 22 05). Jednocześnie pełny tekst ogłoszenia został na okres 30 dni wywieszony na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, a także zamieszczony na stronie internetowej choroszcz.pl, bip.choroszcz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.).

Powrót na początek strony