Włącz się do „Włącznika Innowacji Społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na bezpłatne warsztaty online w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Ilustracja do artykułu nabór ogłoszenie post.png

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Na zgłoszenia czekamy do 1 lipca 2021 r.: http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 1 lipca 2021 r. do godziny 23:59 na adres: innowacje@rops.poznan.pl.

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w III turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: Magdalena Szymańska, tel. 91 42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

*

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na bezpłatne warsztaty online w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Celem warsztatów jest wsparcie uczestników w skutecznym aplikowaniu o granty przyznawane na innowacje społeczne w ramach projektu „Włącznik Innowacji Społecznych”, w odpowiedzi na uruchomioną III turę naboru.

Warsztat dedykowany jest wszystkim tym, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób wykluczonych, dyskryminowanych i marginalizowanych. Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warsztaty odbędą się zdalnie w dwóch terminach:

- 16 czerwca 2021 r. o godz. 9.00

- 17 czerwca 2021 r. o godz. 9.00

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach, prosimy o wysłanie zgłoszenia do dnia 11 czerwca 2021 r. na adres: mszymanska@wzp.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko zgłaszanej osoby;
- nazwa reprezentowanego podmiotu/instytucji – jeżeli dotyczy;
- wskazany termin warsztatu;
- telefon kontaktowy (preferowany – telefon komórkowy).

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach będzie decydowała data przesłania zgłoszenia.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach, będą powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Osoba do kontaktów w sprawie warsztatu: Magdalena Szymańska, tel. 91 42 53 674.

Powrót na początek strony