Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w związku z odejściem śp. Pana Grzegorza Wacława Gereluka i wygaśnięciem mandatu Radnego Rady Miejskiej w Choroszczy, Wojewoda Podlaski wyznaczył termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu nr 4, a także ustalił kalendarz wyborczy. Poniżej przedstawiamy zarządzenia Wojewody Podlaskiego oraz informacje Komisarza Wyborczego w tej sprawie. Oryginały dokumentów zamieszczamy jako załączniki poniżej komunikatu, w postaci osobnych plików.

Ilustracja do artykułu Choroszcz_HERB.png

Wybory uzupełniające dotyczą okręgu wyborczego nr 4 w Gminie Choroszcz, obejmującego część miasta Choroszcz, w skład którego wchodzą ulice: Juliusza Słowackiego oraz Powstania Styczniowego, numery: 4a, 6, 6a, 6b, 6c, 8. Wybory uzupełniające w okręgu nr 4 dotyczą jednego radnego. Termin wyborów – przeprowadzenia głosowania to niedziela 25 kwietnia 2021 r.

KALENDARZ WYBORCZY WYZNACZONY PRZEZ WOJEWODĘ PODLASKIEGO

do dn. 1.03.2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do dn. 11.03.2021 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

do dn. 16.03.2021 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku I – Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

do dn. 21.03.2021 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy list kandydatów na radnych

do dn. 26.03.2021 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dn. 4.04.2021 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku I obwodowej komisji wyborczej

- przyznanie przez Miejską Komisją Wyborczą w Choroszczy numerów dla zarejestrowanych list kandydatów

- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy spisu wyborców

do dn. 10.04.2021 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dn. 16.04.2021 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dn. 20.04.2021 r.

- zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I zamiaru głosownia korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

w dn. 23.04.2021 r. do godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dn. 24.04.2021 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dn. 25.04.2021 r.
w godz. 7.00-21.00

- przeprowadzenie głosowania

Zarządzenie nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy – załączamy poniżej, jak osobny plik.

 *

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I

Komisarz Wyborczy w Białymstoku I – Jacek Malinowski, w 19 lutego 2021 r., na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), poinformował, iż:

I. W związku z zarządzonymi na dzień 25 kwietnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu wyborczym nr 4, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku I do dnia 1 marca 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 w godzinach pracy, tj. od 8.15 do 16.15, PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU – tel.: 85 74 39 439, z uwagi na system pracy zdalnej.

II. Ponadto, zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku (adres: ul. A. Mickiewicza 3), w terminie do dnia 11 marca 2021 r. do godz. 16.15, PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU – tel.: 85 74 39 439, z uwagi na system pracy zdalnej.

III. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Choroszcz za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 26 marca 2021 r.

IV. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 12 kwietnia 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Choroszczy do dnia 16 kwietnia 2021 r.

V. Ponadto, zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA I PRZEDŁOŻENIA KOMISARZOWI WYBORCZEMU W BIAŁYMSTOKU I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 26 lipca 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku (adres: ul. A. Mickiewicza 3). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

WAŻNE: Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: bialystok.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie,
decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot,
nie zaś data stempla pocztowego.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 19 lutego 2021 roku załączamy poniżej, jak osobny plik.

Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie informacji  o numerze i granicach okręgu wyborczego, o liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy, zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2021 r. – załączamy poniżej, jak osobne pliki.

Powrót na początek strony