Gmina Choroszcz: sprzedaż nieruchomości w Zaczerlanach

Burmistrz Choroszczy informuje, że w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, gmina Choroszcz zbywa działkę o nr. geod. 213/2, o pow. 0,0724 ha, w obrębie 27 – Zaczerlany. Zrządzenie Burmistrza Choroszczy nr 187/2020 z dnia 27.11.2020 r. wraz z innymi dokumentami – określającymi przedmiot i proces przetargu przedstawiamy poniżej.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Jest porośniętym, częściowo wykarczowanym, drzewostanem sosnowym – wyrobiskiem po niewielkiej odkrywce żwiru, położonym na peryferyjnym terenie rolno-leśnym z rozproszoną zabudową zagrodową.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolne, łąki i pastwiska nieprzeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane.

W/w działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

CENA NIERUCHOMOŚCI: 28 960,00 zł. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 9 ustawy podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Powrót na początek strony