Żłobek w Choroszczy poszukuje opiekunów

Żłobek Samorządowy nr w 1 w Choroszczy poszukuje osób na stanowisko opiekuna. Zatrudnienie to umowa o pracę. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna, muszą spełniać określone prawem wymogi, takie jak: 

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

b) posiadać wykształcenie magisterskie o specjalności nauczyciel wychowania przedszkolnego lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy;

c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się na stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym
w Choroszczy, to:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kopie świadectw pracy,

d) kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

e) kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

f) posiadane referencje,

g) oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty należy składać do Żłobka Samorządowego nr w 1 w Choroszczy (Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 609 810 400; e-mail: zlobek@choroszcz.pl) do 27 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00. Tu także można zasięgnąć szczegółowych informacji.

 

Zapraszamy do składania dokumentów!

Powrót na początek strony