Konkurs ofert „Grypoodporni 65+”

Burmistrz Choroszczy ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2019 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

z dnia 13.08.2019 r.

 

Burmistrz Choroszczy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”,

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2019 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.

 

  1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.


  2. Oferty, na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, które na podstawie umów podpisanych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku mają prawo udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz posiadające jednostki lub komórki organizacyjne udzielające tych świadczeń na terenie Gminy Choroszcz.
  Oferenci mogą składać oferty wraz z załącznikami- w tym oświadczeniem Oferenta, na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącym określonej liczby osób uprawnionych, o których mowa w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65.


  3. Celem przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia wykonawcy/wykonawców zadania, Burmistrz Choroszczy powołuje Komisję Konkursową w składzie:

   - Izabela Oniszczuk – Urząd Miejski w Choroszczy

   - Ewa Łukaszewicz - Urząd Miejski w Choroszczy

   - Ewa Babińska – Urząd Miejski w Choroszczy.

    

   Komisja Konkursowa działa na podstawie Regulaminu organizowania konkursu ofert, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Komisja konkursowa w celu realizacji zadania, określonego w ust. 1 oraz ustalenia liczby i ceny jednostkowej świadczeń udzielanych w programie, w przypadku otrzymania dwóch lub więcej identycznych i zarazem najkorzystniejszych cenowo ofert, może zalecić podpisanie umowy z dwoma lub więcej oferentami na zaszczepienie określonej grupy osób (biorąc pod uwagę kryterium łatwego dostępu pacjentów do świadczeń).

     

    1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, który/rzy przedstawi/ą ostatecznie najkorzystniejszą ofertę w odniesieniu do określonej liczby osób uprawnionych, o których mowa w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.


    2. Podmiot/podmioty wyłoniony/e w drodze konkursu może/mogą realizować program od dnia podpisania umowy z Gminą Choroszcz.


    3. Przewidywany termin wykonania zadania w roku 2019: od 2 września do 15 listopada 2019 roku. Umowa będzie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 15.11.2019 r.


    4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 – 9 000,00 zł.


    5. Realizując zadanie, Oferent zobowiązany będzie do:

     a) podania do wiadomości publicznej na terenie Gminy informacji o realizacji programu, w tym o miejscu, terminie i czasie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej;

     b) przyjmowania zgłoszeń, informowania pacjentów o terminach realizacji zadania we własnym zakresie, poprzez udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej, przez 5 dni w tygodniu;

     c) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej;

     d) zapewnienia personelu posiadającego kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy;

     e) zapewnienia sprzętu i materiałów medycznych niezbędnych przy realizacji umowy;

     f) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjentów;

     g) prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach określonych przepisami prawa oraz innej dokumentacji odzwierciedlającej realizację zadania w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli;

     h) przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO);

     i) podpisania Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy dotacyjnej;

     j) prowadzenia rejestru, zawierającego:

     - datę szczepienia,

     - imię i nazwisko,

     - nr PESEL,

     - oświadczenie, że osoba została poddana edukacji zdrowotnej w zakresie zachorowań na grypę i szczepień p/grypie,

     - dane skąd dana osoba uzyskała informację o organizowanych szczepieniach,

     - informację o poziomie zadowolenia z udziału w programie/uwagach wniesionych do programu,

     - zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji programu,

     - podpis osoby poddanej szczepieniu,

     k) prowadzenia edukacji zdrowotnej osób zainteresowanych wykonaniem szczepienia w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich celowości oraz zwiększenia świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy Choroszcz w zakresie grypy - jej przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki i utrzymania wymaganego poziomu higieny,

     l) przedłożenia informacji o liczbie osób w wieku powyżej 65 roku życia zaszczepionych przeciwko grypie poza programem oraz liczbie osób wykluczonych ze szczepienia ze względów zdrowotnych, w trakcie realizacji szczepień z programu,

     m) przedłożenia nie wcześniej niż 15 listopada i nie później niż 30 listopada 2019 r., informacji o liczbie wizyt spowodowanych infekcjami grypopochodnymi wśród osób zaszczepionych w ramach programu na przestrzeni sezonu epidemiologicznego, w którym nastąpiło zaszczepienie.,

     n) przeprowadzenia szczepień przeciw grypie sezonowej, poprzedzonych badaniami w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki. Zaszczepienie szczepionką przeciwko grypie, której skład zostanie zweryfikowany i uaktualniany na dany sezon epidemiczny. Wyboru szczepionki zgodnej z ww. wskazaniami dokona Podmiot wykonujący działalność leczniczą,

      o) rozliczenie wykonanego zadania.

       

       10. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu http://bip.choroszcz.pl/ oraz ze strony internetowej urzędu http://choroszcz.pl/.

        

       11. Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej oraz będą zwrócone nadawcy bez otwarcia.

        

       12. Oferty składa się w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z podaniem nazwy i adresu oferenta oraz konkursu, na jaki jest składana.

        

       13. Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania ofert.

        

       14. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja konkursowa najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie BIP urzędu http://bip.choroszcz.pl/ oraz na stronie internetowej urzędu http://choroszcz.pl/.

        

       15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

        

       16. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

        

       17. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

        

       18. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

       Powrót na początek strony