Gospodarka odpadami

W tej części portalu informujemy Mieszkańców o szeroko pojętej polityce gospodarowania odpadami w Gminie Choroszcz: przedstawiamy zasady segregacji, odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych, nieczystości ciekłych, wyjaśniamy działanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), co zrobić z odpadami pochodzącymi z działalności rolniczej, a także oferujemy programy dotacyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie produktów zawierających azbest.

Ilustracja do artykułu śmieci_3jpg.jpg

W tej sekcji przedstawiamy Państwu szczegółowe dane na temat firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz.

2024_kalendarz.JPG

Przedstawiamy Państwu Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące w 2024 roku na terenie Gminy Choroszcz. W każdej z tabel znajdziecie Państwo swoją miejscowość oraz ulicę i szczegółowo wskazane dni odbierania odpadów z posesji.

Ilustracja do artykułu kosze.png

W tej sekcji szczegółowo przedstawiamy Państwu zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Choroszcz.

Ilustracja do artykułu PSZOK.png

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Choroszczy jest zlokalizowany przy ul. A. Mickiewicza 28D. W 2020 roku PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 7.00-11.00.

Ilustracja do artykułu odpady wielkogabarytowe_wwwfotercom.jpg

Odbiór odpadów wielkogabarytowych winien być uprzednio zgłoszony przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Choroszczy: osobiście w pok. nr 7 lub telefonicznie: 85 713 22 09.

Ilustracja do artykułu azbest.jpg

Gmina Choroszcz wspomaga mieszkańców w usuwaniu azbestu, który jeszcze gdzieniegdzie można zauważyć na budynkach w gminie Choroszcz. Od stycznia 2020 roku uruchomiła program dotacyjny na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest.

Ilustracja do artykułu septic.jpg

Mieszkańcy miasta i gminy Choroszcz mogą zawrzeć umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami ujętymi w wykazie, który publikujemy w tej sekcji. Publikujemy także Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Ilustracja do artykułu straw.jpg

W tej sekcji informujemy Państwa jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolniczej, tj. opony do maszyn rolniczych, folia czy sznurek?

Ilustracja do artykułu 41526623882_5f9acf69b9_c.jpg

Gmina Choroszcz zaprasza mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Powrót na początek strony