Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Choroszczy jest zlokalizowany przy ul. A. Mickiewicza 28D. W 2020 roku PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 7.00-11.00.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy gminy Choroszcz mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, takich jak:
- odpady zielone
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe
- opakowania szklane
- popiół

  oraz

   - odpady wielkogabarytowe
   - metale
   - zużyte baterie i akumulatory
   - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki i tonery
   - przeterminowane leki
   - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach)
   - zużyte opony
   - tekstylia i odzież,
   - domowe odpady medyczne
   - odpady budowlane – w ilości do 50 kg w miesiącu.

   Do PSZOK nie są przyjmowane:
   1) zmieszane odpady komunalne
   2) odpady zawierające azbest
   3) materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa
   4) szyby samochodowe
   5) szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne
   6) części samochodowe
   7) odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu
   8) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania
   9) odpady poprodukcyjne
   10) opony z pojazdów ciężarowych ,maszyn rolniczych i budowlanych
   11) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
   12) odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

    Ważne: w PSZOK zbierane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady z działalności gospodarczej NIE SĄ PRZYJMOWANE.

    Od 01.01.2020 roku Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o., ul. gen. Pattona 8, 15-688 Białystok.

    URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
    Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
    ul. Dominikańska 2

    16-070  Choroszcz 

    Pokój nr 7
    tel. 85 713 22 09
    mgr inż. Rafał Łada

    Powrót na początek strony