Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Choroszczy jest zlokalizowany przy ul. A. Mickiewicza 28D. W 2020 roku PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 8.00-12.00.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy gminy Choroszcz mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, takich jak:
- odpady zielone
- papier i tektura
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe
- opakowania szklane
- popiół

  oraz

   - odpady wielkogabarytowe
   - metale
   - zużyte baterie i akumulatory
   - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki i tonery
   - przeterminowane leki
   - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach)
   - zużyte opony
   - tekstylia i odzież,
   - domowe odpady medyczne
   - odpady budowlane – w ilości do 50 kg w miesiącu.

    Ważne: w PSZOK zbierane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady z działalności gospodarczej NIE SĄ PRZYJMOWANE.

    Od 01.01.2020 roku Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o., ul. gen. Pattona 8, 15-688 Białystok.

    Powrót na początek strony