Azbest

Gmina Choroszcz wspomaga mieszkańców w usuwaniu azbestu, który jeszcze gdzieniegdzie można zauważyć na budynkach w gminie Choroszcz. Od stycznia 2020 roku uruchomiła program dotacyjny na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest.

Na jakie prace można uzyskać dotację?

Dotację można uzyskać na zadania związane z przygotowaniem do załadunku, samym załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe prace mogą realizować podmioty posiadające zezwolenia, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.

UWAGA: Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, nie obejmuje też kosztów wykonania dokumentacji technicznej oraz prac wymienionych powyżej, wykonywanych przed datą zawarcia umowy o dotację.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Choroszcz: osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe (ważne: jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli lub podmiotu występującego w imieniu wspólnoty). Wsparcie uzyskać może nieruchomość z istniejącą już lub byłą zabudową mieszkaniową i zagrodową.

Wysokość dotacji

Dotacja Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest udzielana jest właścicielom nieruchomości w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, nie więcej jednak niż 2 000 zł.

Jak uzyskać dotację?

Właściciel (lub właściciele) nieruchomości ubiegający się o uzyskanie dotacji, powinien złożyć do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek (wraz z niezbędnymi załącznikami) o udzielenie dotacji celowej. Wzór wniosku jest dostępny jest poniżej.

O przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność kompletnie złożonych wniosków, a także wysokość środków zagwarantowanych w budżecie Gminy Choroszcz na ten cel w danym roku.

W tym miejscu uspokajamy wszystkich tych, którzy nie zdążą złożyć dokumentów w 2020 roku – program dotacyjny Gminy Choroszcz na usuwanie azbestu jest programem wieloletnim i w kolejnych latach także będzie można ubiegać się o dofinansowanie na ten cel.

Wnioski (wraz z załącznikami) będą przyjmowane w od 1 stycznia do 30 maja każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy – w Biurze Podawczym (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, Burmistrz Choroszczy zawrze z Wnioskodawcą umowę o dotację w terminie 30 dni (wzór umowy w treści uchwały).

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest nie wyklucza starania się przez właścicieli o ubieganie się o inne środki dotacyjne przyznawane na ten cel przez inne instytucje.

Zapraszamy do składania wniosków.

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

Pokój nr 16
tel. 85 713 22 24
mgr Anna Kupraszewicz

Powrót na początek strony