Zasady postępowania z odpadami pochodzącymi z produkcji rolniczej

W tej sekcji informujemy Państwa jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolniczej, tj. opony do maszyn rolniczych, folia czy sznurek?

Należy pamiętać, że System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, obowiązujący w gminach – także w gminie Choroszcz, dotyczy stricte odpadów komunalnych, zaś odpady pochodzące z rolnictwa do takich nie należą. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może zbierać odpadów pochodzących z produkcji rolnej, ani finansować ich zagospodarowania na podstawie opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r poz. 701 tj.), która obliguje gminy do gospodarowania wyłącznie odpadami komunalnymi w ramach systemów gospodarowania odpadami; taki system obowiązuje w Gminie Choroszcz od dnia 1 lipca 2013 roku. Tymczasem obowiązek zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa, spoczywa na ich wytwórcy. To wytwórca ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie takich odpadów (jeżeli nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia). Nie wolno więc takich odpadów oddawać razem z odpadami domowymi firmie odbierającej odpady z posesji na terenie gminy Choroszcz; nie przyjmuje takich odpadów również Punk Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Choroszczy, jako że punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Informujemy, że odpady pochodzące z gospodarstw rolniczych, takie jak: folia, siatka, sznurek można przekazywać bezpłatnie firmom trudniącym się ich zbieraniem i utylizacją – są to na przykład takie podmioty:

- IWO Janusz Adamczuk Złom i surowce wtórne
ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk
tel. 502 263 348

- „Fol-Met” Skup Folii Złomu i Metali Kolorowych Krzysztof Urbanowicz
Saki 2, 17-210 Narew
Tel. 604 877 488

Odpady pochodzące z gospodarstw rolniczych przekazywane do punktów ich zbierania, powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady te należy posegregować według rodzaju.

Gdzie przekazać zużyte opony?

Zużyte opony rolnicze powinno się oddać w punktach świadczących wymianę takich opon, pamiętając, że na wytwórcy odpadów, w ramach świadczenia usługi wymiany, spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Powrót na początek strony