Bulwary w Choroszczy

Takiej inwestycji w Gminie Choroszcz jeszcze nie było! Otoczone zielenią ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, plac zabaw, skate park i jeszcze tężnia – czy to możliwe w Choroszczy? Ależ tak! Bo tak właśnie będą wyglądać zrewitalizowane bulwary przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Przestrzeń zyska nowe oblicze już w 2020 roku.

 

Projekt: „Budowa bulwarów choroszczańskich”
realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.5 rewitalizacja

Nr projektu: WND-RPPD.08.05.00-20-001/19
Beneficjent: Gmina Choroszcz
Wartość projektu: 2 172 050,82 zł
Współfinansowanie UE: 1 520 435,53 zł
Współfinansowanie budżetu Państwa: 217 205,08 zł
Termin realizacji: 13.12.2019 r.-25.11.2020 r.

Realizowane zamierzenie inwestycyjne polega na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy na działce nr 291/8.

Zakres Projektu:

 • zmiana ukształtowania terenu
 • utwardzenie części działki pod parkingu dla samochodów osobowych
 • budowa pergoli rekreacyjnych oraz tężni solankowej
 • utwardzenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych
 • uksztaltowania terenu pod górkę saneczkową
 • lokalizacja elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, zdrój wody pitnej, stoły do gier, toalety przenośne, elementy placu zabaw, skateparku, siłowni zewnętrznej
 • budowa oświetlenia terenu
 • budowa złącza kablowo-pomiarowego (wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.)
 • budowa kanalizacji deszczowej (odprowadzenie ścieków ze zdroju ulicznego, tężni, hydrantu)
 • budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej (zasilanie tężni, zdroju ulicznego, hydrantu)

Cel ogólny Projektu: poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Choroszcz

Cele szczegółowe: ograniczenie problemów społecznych, wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji, podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez jej przebudowę, unowocześnienie i rozwój dla celów kultury, rekreacyjnych i sportowych oraz integracyjnych, poprawa jakości środowiska poprzez wprowadzanie rozwiązań ekologicznych i przebudowę przestrzeni.

Planowane efekty realizacji Projektu:

 • poszerzenie oferty działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz rozrywki
 • poszerzenie oferty działań z zakresu sportu, rekreacji, profilaktyki prozdrowotnej
 • poprawa dostępu do infrastruktury służącej kulturze i rekreacji
 • poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
 • podniesienie jakości życia mieszkańców
 • wzrost znaczenia kultury w życiu mieszkańców
 • poprawa ogólnego wizerunku miejscowości, jak i całej gminy jako przyjaznej rozwojowi kultury i integracji
 • wzrost integracji mieszkańców
 • rozwój przedsiębiorczości, wzrost dochodów lokalnych i regionalnych firm (w długim okresie dzięki procesowi rewitalizacji)
 • wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości (dzięki imprezom organizowanym na Bulwarach choroszczańskich)
 • zmniejszenie zjawiska migracji mieszkańców (wzrost usług społecznych i oferty kulturalnej hamuje odpływ mieszkańców)
 • efekty prozdrowotne (mikroklimat tężni solankowej oraz udział w zajęciach kulturalnych i rozrywkowych zmniejsza stres, depresje, wpływa na zdrowie)
 • poprawa dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych, kultury i integracji przez grupy defaworyzowane
 • nadanie przestrzeni nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, rekreacyjnych i integracyjnych
 • poprawa ładu przestrzennego, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost jakości przestrzeni miejskiej
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego
 • zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych
 • poprawa aktywności seniorów
 • poprawa środowiska (dzięki zastosowaniu technologii przyjaznych środowisku)
Powrót na początek strony