„Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz”

Dzięki projektowi Przedszkole w Choroszczy zyskało 50 dodatkowych miejsc do przyjęcia dzieci, zwiększyła się oferta przedszkola o zajęcia z: akademii piłkarskiej, matematyczne, robotyki, szachów i przedsiębiorczości. Dzięki projektowi również nauczyciele mają możliwość doskonalenie swoich umiejętności pedagogicznych i kompetencji zawodowych w ramach zajęć na szkoleniach czy studiach podyplomowych.

LOGO EFS

Projekt pt.: „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz”
realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

 Nr projektu : RPPD.03.01.03-20-0005/17
Beneficjent: Gmina Choroszcz
Realizator: Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy
Wartość projektu: 927 450,00 zł.
Dofinansowanie UE: 788 175,00 zł.

Opis projektu: W ramach projektu dzieci zyskały 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a oferta ośrodka wychowania przedszkolnego została rozszerzona o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Zajęcia z akademii piłkarskiej pozwalają odkryć dziecku nowe pasje, które pozwolą mu rozwinąć się nie tylko fizycznie, ale i intelektualnie. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń dostosowanych do wieku dziecka, zapewniona mu zostanie satysfakcja i radość z treningu. Czas spędzony z rówieśnikami przełoży się na umiejętność funkcjonowania w grupie. Zajęcia matematyczne stymulują rozwój aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw (z wykorzystaniem np. klocków), prowadzą do zdobycia umiejętności matematycznych i wykorzystania w konkretnych sytuacjach. Robotyka to zajęcia rozwijające zdolności informatycznego, logicznego, kreatywnego myślenia. Poprzez budowę robotów i programowanie ich ruchów, dzieci w ciekawy sposób mają możliwość przyswojenia matematyki, biologii, elektroniki, fizyki. Dzięki tym zajęciom dzieci bawią się nauką, poprzez samodzielne poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla danego zadania. Zajęcia przedsiębiorczy przedszkolak pozwalają dzieciom poznać podstawy małej ekonomii i przedsiębiorczości poprzez kształtowanie odpowiedzialności wobec własności cudzej i własnej. Zajęcia uczyły się jak można oszczędzić, np. wodę, energię elektryczną, żywność, papier, a także pieniądze. Główny cel zajęć to kształtowanie takich umiejętności jak: kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielne dokonywanie wyborów, oraz poczucie własnej wartości. Szachy to zajęcia, które pozwalają rozbudzić zainteresowanie grą w szachy, poznać i wyrazić siebie podczas spotkań szachowych, a tym samym rozwijać wyobraźnię i logiczne myślenie.

W ramach Projektu również nauczyciele mają możliwość doskonalić umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   

Cel główny projektu: wzrost upowszechnienia wysokiej jakości usług przedszkolnych na terenie Gminy Choroszcz poprzez: utworzenie 50 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, objęcie 200 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne; wsparcie doskonalające 21 nauczycieli w zakresie wzrostu umiejętności i kompetencji zawodowych.

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 r. – 30.09.2020 r.

Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony