Rewitalizacja Placu dr. Zygmunta Brodowicza

Plac dr. Zygmunta Brodowicza to, obok Rynku 11 Listopada, tzw. drugie centrum miasteczka, przestrzeń handlowo-usługowa. To miejsce różnorodnych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Gminę Choroszcz. Plac Brodowicza jest przestrzenią nową i nowoczesną, ale przyjazną społecznie: w cieniu drzew, przy ławeczkach, w otoczeniu wielokolorowych fontann, wszyscy, niezależnie od wieku, mogą efektywnie spędzić czas. Dzięki sąsiedztwa Centrum Kultury, plac tętni życiem społecznym i kulturalnym. Zapraszamy!

EFRR

Projekt: „Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy”
realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.5 Rewitalizacja

Wartość Projektu: 2 530 547,24 PLN
Współfinansowanie UE: 1 294 999,99 PLN
Współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa: 185 000,00 PLN
 Termin realizacji: 19.07.2018-31.10.2019

Zakres Projektu:
1. Roboty rozbiórkowe, utwardzenie terenu, instalacja małej architektury, utworzenie terenu biologicznie czynnego, wykonanie ogrodzenia.
2. Budowa instalacji oświetlenia placu, instalację elektryczną sceny tymczasowej – rozdzielnicy umożliwiającej podłączenie urządzeń scenicznych (oświetlenie i udźwiękowienie), instalację elektryczną fontanny (okablowanie, rozdzielnica, oświetlenie LED), demontaż słupa oświetleniowego z przełożeniem kabla oświetleniowego, prace ziemne, inne.
3. Budowa kanalizacji deszczowej, instalację uzdatniania wody, zasilanie fontanny i hydrantów.

Cel główny Projektu: poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Choroszcz.

Cele szczegółowe Projektu:
1) ograniczanie problemów społecznych poprzez aktywne wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzrost integracji społecznej, poprawa dostępności do usług kultury i rekreacji
2) wzrost atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, promocja przedsiębiorczości, kreowanie produktów lokalnych  i turystycznych
3) podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej poprzez jej przebudowę, unowocześnienie i rozwój dla celów kultury i edukacji
4) poprawa jakości środowiska poprzez wprowadzanie rozwiązań ekologicznych i przebudowę przestrzeni.

Plac dr. Zygmunta Brodowicza to miejsce różnorodnych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Gminę Choroszcz. Jest przestrzenią, w której efektywnie wykorzystuje czas młodzież, niwelowane są negatywne zjawiska społeczne, także bezpośrednio wzrasta udział mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym.

Powrót na początek strony