Rewitalizacja Rynku 11 Listopada

Rewitalizacja Rynku 11 Listopada przywróciła historycznej przestrzeni w Choroszczy jej pierwotną – kulturowo-społeczną funkcję. Nowoczesny, a jednak uwypuklający tradycję nowy choroszczański Rynek pełni rolę centrum życia kulturalnego oraz patriotyczno-religijnego. Wraz z jego rewitalizacją, Choroszcz zmieniła swoje oblicze. To tu odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe, i to tu latem przestrzeń tętni rekreacyjnym życiem mieszkańców miasteczka. Zapraszamy na Rynek 11 Listopada w Choroszczy!

EFRR

Projekt: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy”
realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 Nr projektu: WND-RPPD.08.06.00-20-0033/17
Beneficjent: Gmina Choroszcz
Wartość projektu: 5 384 148,31 zł
Współfinansowanie UE: 1 357 710,57 zł

 Zakres Projektu:

1) przebudowa układu komunikacyjnego na rynku (zastąpienie ronda skrzyżowaniem, budowa dwupasmowej jezdni i uwolnienie w ten sposób wewnętrznej przestrzeni Rynku, zmiana nawierzchni placu rynkowego, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych)

2) ukształtowanie przestrzeni placu rynkowego (rekompozycja zieleni, budowa małej architektury, pomnika, zbiornika pomp i filtrów)

3) przebudowa sieci wodociągowej i budowa układu technologicznego (wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy, wykonanie układu technologicznego dla zapewnienia wody na potrzeby miejskiego „wodopoju” oraz fontann)

4) budowa kanalizacji deszczowej

5) wykonanie instalacji elektrycznych: oświetlenie rynku oraz zasilanie urządzeń funkcjonalnych rynku.

Cel główny Projektu: rozwój społeczno-gospodarczy poprzez ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego miejsca do wzrostu aktywności społecznej i rozwoju turystyki.

Cele szczegółowe Projektu:
- uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej
- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni
- udostępnienie terenów dla mieszkańców na cele kulturalne, społeczne, rekreacyjne

Planowane efekty realizacji Projektu: W wyniki realizacji projektu nastąpi rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Rynku w Choroszczy, tak aby mógł pełnić rolę centrum życia kulturalnego, rekreacyjnego, usługowo-handlowego, kultowego. Spodziewane jest pobudzenie rewitalizacji zabytkowej tkanki otoczenia Rynku przez remonty i adaptacje budynków o funkcji mieszkalnej na potrzeby działalności handlowo-usługowej i hotelowej (tworzenie pensjonatów).

Nowa forma Rynku przewiduje odcięcie ruchu kołowego między ul. Dominikańską a ul. A. Mickiewicza przed frontem kościoła oraz  uporządkowanie zieleni. Zabieg ten skutecznie włączy wnętrze placu w ruch pieszy, umożliwi wykorzystanie tej powierzchni w celach organizacji uroczystości i imprez kulturalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania dziedzictwa m.in. poprzez lepszą ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, stworzenie możliwości jego bezpiecznej eksploatacji przez ogół społeczeństwa, w tym osoby niepełnosprawne.

W długim okresie należy spodziewać się, że Rynek będzie bezpośrednią zachętą dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez pobudzenie powstania nowych lokali gastronomicznych, usługowych, handlowych i pensjonatów. Spodziewanym efektem inwestycji mogą być nowe miejsca pracy. Inwestycja stworzy miejsce dla aktywizacji zawodowej regionu w zakresie usług handlowych, gastronomicznych  i turystycznych. Spowoduje to wzrost dochodów ludności.

Aktywne uczestnictwo w zajęciach kulturalnych a także edukacyjnych czy rekreacyjnych wpływa na wzrost zdrowia, mniejszą absencję w pracy i szkole. Większy ruch wpływa korzystnie na wszystkie choroby układu krążenia a także pozytywnie oddziałuje na system mięśni i system kostny. Natomiast kontakty z kulturą i sztuką a także z ludźmi wpływają na mniejszą depresję, większą chęć do życia, lepsze samopoczucie. Jest to ważne w przypadku grup defaworyzowanych, „domowników”, którzy nie uczestniczą w wielu wydarzeniach poza gminą.

Rewitalizacja i przebudowa rynku ma na celu przywrócenie mu statusu ośrodka życia lokalnej społeczności. Rynek stanie się dla lokalnej społeczności, po realizacji inwestycji, miejscem do rekreacji oraz miejscem do budowania relacji i integracji mieszkańców. Jednocześnie projekt ma na celu stworzenie miejsca do promocji kultury, organizacji większej ilości festynów, happeningów, jarmarków, targów i kiermaszów. Ma być miejscem, w którym będą mogli promować się lokalni artyści (malarze, grajkowie uliczni), itp. Jest to bardzo dobre miejsce do realizacji projektów integracyjnych dla grup defaworyzowanych w oparciu o historię i kulturę regionalną i lokalną.

Powrót na początek strony