Rozbudowa Przedszkola im. Jana Pawła II Choroszczy

Przedszkole im. Jana Pawła II w Choroszczy zostało rozbudowane i przebudowane, zyskując dodatkowe 50 miejsc dla dzieci, a także nowy plac dla najmłodszych. Powstały 2 nowe, w pełni wyposażone sale, z węzłami sanitarnymi i magazynami. Przebudowano również hol, a cała społeczność przedszkolna zyskała potrzebne doposażenie: meble, sprzęt elektroniczny, tablicę interaktywną i inne. Teraz Przedszkole w Choroszczy to nowoczesna, atrakcyjna placówka edukacyjna.

EFRR

Projekt: „Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz”
realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 Nr projektu: WND-RPPD.08.02.02-20-0008/17
Beneficjent: Gmina Choroszcz
Wartość projektu: 1 434 470,32 zł
Współfinansowanie UE: 1 110 825,15 zł

 Zakres Projektu:
1) rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola wraz z budową placu zabaw
2) doposażenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Choroszczy

Zakres przedmiotowy Projektu: rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Choroszczy oraz utworzenie placu zabaw przystosowanego dla dzieci 3-4 letnich. W ramach zadania istniejący budynek Przedszkola w Choroszczy zostanie przebudowany i rozbudowany. W nowej części budynku powstaną 2 sale opiekuńczo-wychowawcze z węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi, a takze pomieszczenie magazynowe. Przebudowany zostanie hol stanowiący komunikację z wyjściem na zewnątrz budynku przez wiatrołap.

Ponadto planowany jest zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola: mebli, sprzętu audio, głośników, mikrofonów, maszyny do szycia, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, projektora, ekranu, mikroskopów, telewizora, tablicy interaktywnej, wyposażenia kuchni–pieca konwekcyjnego.

Cel główny Projektu: to wzrost upowszechnienia wysokiej jakości usług przedszkolnych na terenie Gminy Choroszcz poprzez uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej przez rozbudowę i przebudowę funkcjonującego obecnie Przedszkola w Choroszczy oraz doposażenie bazy dydaktycznej OWP w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia.


Okres realizacji Projektu: 03.07.2018 r. – 30.08.2019 r.

Powrót na początek strony