Pas drogowy - pojazy ponadnormatywne

Zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych (np. 10t), przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych (np. 10t), przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

Wydanie decyzji zezwalającej na przejazd pojazdów ponadnormatywnych wymaga złożenia wniosku.

Kogo dotyczy:

Zainteresowanych chcących uzyskać zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych

Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury – pokój nr 10
tel.:  (85) 713-22-28

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Choroszczy (parter)

Miejsce odbioru decyzji:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury pok. Nr 10 za potwierdzeniem odbioru lub wysyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu

  występującego o zezwolenie;

- rodzaj umieszczanego urządzenia;

- termin przejazdu pojazdu ponadnormatywnego;

- kategoria/numer drogi lub nazwa ulicy oraz odcinek drogi po 

  której będzie poruszał się pojazd ponadnormatywny;

- cel (skąd, dokąd) przejazdu,

- nazwa i adres podmiotu do którego/ z którego odbędzie się

  dojazd

Do wniosku należy załączyć:

 

Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy  wraz z dowodem  opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

Opłaty:

 

 -  Opłata za pełnomocnictwo wnioskodawcy (tylko w przypadku   

     gdy jest udzielane) –  17,00zł.

 -   Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu lub przelewem na

     podane w decyzji konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy

     Nr 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033 PKO Bank Polski SA

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję Urząd Miejski w Choroszczy wydaje w ciągu 30 dni, liczonych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów).

Sposób załatwienia sprawy:

Interesantowi wydawana jest decyzja administracyjna.

 

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 13 marca 2021 r.:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212)
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315)
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629)
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)

Pliki do pobrania:

- wniosek o przejazd pojazdu nienormatywnego kat I

- tabela kategorii zezwoleń i opłat

Powrót na początek strony