Pas drogowy - uzgodnienie zjazdu

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Wydanie decyzji / podpisanie umowy na zajęcie pasa drogowego, wymaga złożenia wniosku. Mając uzgodnioną dokumentację projektową (jeśli jest wymagana) można wystąpić do Burmistrza Choroszczy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej.

Kogo dotyczy:

Zainteresowanych chcących uzgodnić / przebudować zjazd

Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury – pokój nr 10
tel.:  (85) 713-22-30

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Choroszczy (parter)

Miejsce odbioru decyzji / umowy:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury pok. Nr 10 za potwierdzeniem odbioru lub wysyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek  zawierający:

- imię i nazwisko, adres oraz telefon wnioskodawcy;

- cel zajęcia pasa drogowego;

- określenie lokalizacji zjazdu (z ulicy …, na działkę nr …)  ;

- oświadczenie , że wnioskodawca jest 

   właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem nieruchomości,  

   na którą ma być uzgodniony zjazd;;

-   opis obiektu budowlanego dla którego przeznaczony jest zjazd, w  

    tym rodzaj działalności (gospodarcza, mieszkaniowa)

Do wniosku należy załączyć:

 

  1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną lokalizacja zjazdu – 2 egzemplarze;
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie;
  3. Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy  wraz z dowodem  opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

Opłaty:

 

1.    Za wydanie zezwolenia – 82 zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym)

2.  Termin uiszczenia opłaty:

 opłatę za zajęcie pasa drogowego wnosi się w ciągu 14  dni   od dnia, w którym decyzja  ustalająca wysokość  opłaty stała  się  ostateczna;

3.  Opłata za pełnomocnictwo właściciela lub użytkownika      nieruchomości (tylko w przypadku gdy jest udzielane) –  17,00zł.

4.  Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu lub przelewem na

     podane w decyzji konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy

     Nr 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033 PKO Bank Polski SA

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję w przypadku drogi publicznej lub pismo w przypadku drogi wewnętrznej Urząd Miejski w Choroszczy wydaje w ciągu 30 dni liczonych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Sposób załatwienia sprawy:

Interesantowi wydawane jest  decyzja administracyjna w przypadku drogi publicznej lub pismo w przypadku drogi wewnętrznej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 14 dni, licząc od otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Uwagi:
Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu nie jest jednoznaczna z zezwoleniem wykonania zjazdu. W przypadku chęci wykonania zjazdu należy dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a następnie wystąpić do tut. Urzędu z odrębnym wnioskiem na zajęcie pasa drogowego.

Pliki do pobrania:

- wniosek o uzgodnienie lokalizacji / przebudowy zjazdu

 

Powrót na początek strony