Pas drogowy – zajęcie

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj. – budowa: infrastruktury telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, infrastruktury elektroenergetycznej, tablice reklamowe -wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, wymaga złożenia wniosku. Mając uzgodnioną dokumentację projektową (jeśli jest wymagana) można wystąpić do Burmistrza Choroszczy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej.

Kogo dotyczy:

Zainteresowanych chcących wykonać prace w pasie drogowym w celu budowy urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

Miejsce załatwiania sprawy- jednostka odpowiedzialna:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury – pokój nr 10
tel.:  (85) 713-22-36

Miejsce składania dokumentów: 

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Choroszczy (parter) 

Miejsce odbioru decyzji / umowy:

Wydział Inwestycji i Infrastruktury pok. Nr 10 za potwierdzeniem odbioru lub wysyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek (część I) w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu

  występującego o zajęcie  pasa drogowego;

- cel zajęcia pasa drogowego;

- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa 

  drogowego, a  w przypadku reklam powierzchnię reklamy;

- planowany okres zajęcia pasa drogowego;

- imię, nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za

  realizację oraz prawidłowe zabezpieczenie robót  

Do wniosku należy załączyć:

 

 1. Ogólny plan orientacyjny 1:10000, 1:25000 (z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego).
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny 1:500, 1:1000 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;).
 3. Kopia decyzji lokalizacyjnej (uzgodnienia projektu).,
 4. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, jeżeli dotyczy.
 5. Kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych) lub schemat zabezpieczenie robót (jeżeli projekt nie jest wymagany).
 6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
 7. Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu inwestora  wraz z dowodem  opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 

Opłaty:

 

1.   Opłata ustalona w wydanym zezwoleniu na podstawie 

złożonego wniosku (jest  naliczana wg stawek określonych w uchwale Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy. (odnośnik tabela opłat).

2.  Termin uiszczenia opłaty:

opłatę za zajęcie pasa drogowego wnosi się w ciągu 14 dni  od dnia, w którym decyzja  ustalająca wysokość opłaty stała się  ostateczna;

3.  Opłata za pełnomocnictwo właściciela lub użytkownika

     nieruchomości (tylko w przypadku gdy jest udzielane) –  17,00zł.

4.  Opłaty można dokonać w kasie tut. urzędu lub przelewem na

     podane w decyzji konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy

     Nr 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033 PKO Bank Polski SA  

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję w przypadku drogi publicznej lub pismo w przypadku drogi wewnętrznej Urząd Miejski w Choroszczy wydaje w ciągu 30 dni, liczonych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów). 

Sposób załatwienia sprawy:

Interesantowi wydawane jest decyzja administracyjna. 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Choroszczy w terminie 14 dni, licząc od otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., 1376 z późn. zm.), art. 40 ust.1,2,3,5,10,11,12,13,
 2. Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264),
 4. Uchwała nr XIII/125/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2016 r. poz. 920),
 5. Uchwała Nr XII/127/2019 z dnia 20 grudnia  2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 31 grudnia 2019 r., poz. 6370),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tekst jednolity Dz. U. 2021. 1923 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dot. dróg publicznych.

Uwagi:

 1. Zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 2. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
 3. W toku postępowania Urząd Miejski w Choroszczy może poprosić  o dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenie stanu własności, przedłożenie warunków technicznych.
 4. Przedmiotowa decyzja upoważnia do rozpoczęcia robót w pasie drogowym w terminie oraz zgodnie z harmonogramem określonym w tej decyzji

Pliki do pobrania:

- wniosek zezwolenie na zajecie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia

- tabela opłat za zajecie pasa drogowego

 

Powrót na początek strony