Zbieramy „deszczówkę”

Gmina Choroszcz udziela wsparcia mieszkańcom w zakresie budowy systemów deszczowych pozwalających na zatrzymywanie i wykorzystywanie opadów. O tym, że woda jest cenna – nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego, aby utrzymać jej zasoby w gruncie, zwiększyć naturalną retencję, a także aby zmniejszyć pobór wody pitnej, która wykorzystywana bywa do celów gospodarczych, Gmina Choroszcz zachęca mieszkańców do proekologicznych działań.

Wsparcie w zakresie gromadzenia wody deszczowej to kolejny program pomocowy, jaki – obok dotacji na usuwanie azbestu, wymianę tzw. kopciuchów, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków czy systemów OZE, oferujemy naszym mieszkańcom – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy zaproponować wsparcie w zakresie ochrony wody poprzez jej gromadzenie. Czym są problemy z wodą, wiemy w Choroszczy jak mało kto, bowiem dopóki nie unowocześniliśmy gminnego systemu wodociągowego, borykaliśmy się z pośledniej jakości wodą. Były też takie lata, kiedy zmuszeni byliśmy drastycznie ją oszczędzać – przyznaje Burmistrz Wardziński. Na szczęcie te problemy już są za nami. Ale z kolei widzimy co dzieje się z zasobami wody w naszym kraju i na świecie. Jest coraz trudniej, a „susza”, niestety, już nie brzmi tak egzotycznie jak jeszcze kilka lat temu – dodaje. Dlatego jesteśmy zmuszeni do oszczędzania wody. Tym bardziej więc cieszę się, że wsparcie w postaci dotacji na budowę systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych możemy zaoferować naszym mieszkańcom – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dotacji mogą skorzystać Beneficjenci:
- osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Choroszcz;
- zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Choroszcz;
- którzy nie zalegają w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Choroszcz.

Jakie koszty pokrywa dotacja?

Dotacja jest udzielana jako refundacja poniesionych kosztów na:
1) zakup, wykonanie i montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, w tym zbiorników
o pojemności nie mniejszej niż 2 m³;
2) remont istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności, spełniającego warunek minimalnej pojemności wskazanej w pkt. 1.

UWAGA: dotacja nie może być wykorzystana na:
1) sfinansowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania, np. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzgodnienia itp.;
2) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Dotacja w postaci refundacji oznacza, że zwrot poniesionych kosztów Beneficjent otrzyma po wykonaniu zadania oraz na podstawie przedłożenia odpowiednich dokumentów.

WAŻNE: dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych.

Dotacja jest udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów systemu deszczowego, przy czym nie więcej niż 3000 zł.

Dotacja na daną nieruchomość ma charakter jednorazowy.

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu deszczowego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

WAŻNE: Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją zadania w okresie do 5 lat (licząc od dnia otrzymania dotacji) oraz ewentualnego wezwania beneficjenta do złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania zasad otrzymania dotacji.

Aby skorzystać z dotacji, wnioskodawca składa do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. Wiosek (wraz z załącznikami) jest dostępny w formie elektronicznej jako osobny plik dołączony poniżej artykułu, jak również w wersji papierowej – przy Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Kompletne wnioski przyjmowane są do 31 maja każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność kompletnie złożonych dokumentów (wnioski niekompletne należy uzupełnić w ciągu 7 dni), w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Choroszcz na dany rok.

W wypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych, Burmistrz Choroszczy zawrze z Wnioskodawcą umowę o dotację w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od uzupełnienia wniosku (wzór umowy jest dostępny w formie elektronicznej jako osobny plik dołączony poniżej artykułu).

Odmowa podpisania umowy jest równoznaczna z rezygnacją z ubiegania się o dotację.

WAŻNE: Gmina Choroszcz może odstąpić od umowy – w terminie 14 dni od stwierdzenia, że Beneficjent nie zakończył realizacji zadania lub odstąpił od jego wykonania, lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie.

Beneficjent, podpisując umowę o udzielenie dotacji, zobowiązuje się do realizacji zadania oraz właściwego jego rozliczenia – na podstawie wniosku o wypłatę dotacji złożonego Burmistrzowi Choroszczy nie później niż do 15 listopada br. Wiosek jest dostępny w formie elektronicznej jako osobny plik dołączony poniżej artykułu.

W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi:
- Beneficjenci wyznaczą pełnomocnika, który będzie upoważniony do ich reprezentowania, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, lub:
- wszyscy Beneficjenci przystąpią do zawarcia umowy.

Gmina Choroszcz może zażądać od Dotowanego zwrotu dotacji:
- jeśli dotowany Beneficjent nie utrzyma systemu deszczowego przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji;
- oraz na podstawie zasad i trybu określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Szczegółowe informacje o programie zawierają uchwały:

- Uchwała Nr XXXVIII/385/2022 - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 4283)

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Pokój nr 16
tel. 85 713 22 24
mgr Adam Rutkowski

Powrót na początek strony