Konkursy

W tej sekcji przedstawiamy listę, zakres konkursów oraz niezbędne dokumenty dotyczące realizacji zadań publicznych w Gminie Chroszcz.

W tym miejscu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2024 roku w Gminie Choroszcz.

Poniżej znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziąć udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych w 2024 roku przez Gminę Choroszcz:

- Oferta konkursowa
- Wzór umowy
- Wzór Sprawozdania z realizacji zadania konkursowego

 Tutaj przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach organizowanych w 2024 roku przez Gminę Choroszcz:

- Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji oceniających oferty w ramach otwartych konkursów ofert

- komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”

- komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Choroszcz w 2024 r.

- komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. na terenie Gminy Choroszcz

- komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate

Tryb pozakonkursowy

Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miejski w Choroszczy zamieszcza na okres 7 dni, ofertę Regionalnego Oddziału w Białymstoku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przesłaną w związku z chęcią realizacji przez Oferenta zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Odnowienie oznakowania turystycznego szlaku pieszego".
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do tej oferty. Po upływie tego terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Choroszczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z Oferentem.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Oniszczuk - Główny Specjalista Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

***

Rok 2023

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2023 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. na terenie Gminy Choroszcz

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W tym miejscu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2023 roku w Gminie Choroszcz.

Poniżej znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziąć udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych w 2023 roku przez Gminę Choroszcz:

- Oferta konkursowa
- Wzór umowy
- Wzór Sprawozdania z realizacji zadania konkursowego

 Tutaj przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach organizowanych w 2023 roku przez Gminę Choroszcz:

- Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji

Tryb pozakonkursowy

Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miejski w Choroszczy zamieszcza na okres 7 dni, ofertę Regionalnego Oddziału w Białymstoku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przesłaną w związku z chęcią realizacji przez Oferenta zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Odnowienie oznakowania turystycznego szlaku pieszego".
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do tej oferty. Po upływie tego terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Choroszczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z Oferentem.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Oniszczuk - Główny Specjalista Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

***

Rok 2022

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2022 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2022 roku w Gminie Choroszcz.

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziąć udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych w 2022 roku przez gminę Choroszcz:

- Oferta konkursowa
- Wzór umowy
- Uchwała o współpracy z NGO
- Wzór Sprawozdania z realizacji zadania konkursowego

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach organizowanych w 2022 roku przez gminę Choroszcz:

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Choroszcz w 2022 roku

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r.

- Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 4 stycznia 2022 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

- Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji

Tryb pozakonkursowy

Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miejski w Choroszczy zamieszcza na okres 7 dni, ofertę Regionalnego Oddziału w Białymstoku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przesłaną w związku z chęcią realizacji przez Oferenta zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego".
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do tej oferty. Po upływie tego terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Choroszczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z Oferentem.
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Oniszczuk - Główny Specjalista Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

***

Rok 2021

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2021 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zmiana terminu składania ofert)
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziąć udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych w 2021 roku przez gminę Choroszcz:

- Oferta konkursowa
- Wzór umowy
- Uchwała o współpracy z NGO
- Zarządzenie 205/2021 z dnia 13.01.2021 r.
- Wzór Sprawozdania z realizacji zadania konkursowego

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach organizowanych w 2021 roku przez gminę Choroszcz:
Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych
Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
- Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r.

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2021 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2020

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej "Grypoodporni 65+"

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziać udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych w 2020 roku przez gminę Choroszcz:
- WZÓR oferty realizacji zadania publicznego
- WZÓR oferty realizacji zadania publicznego mały grant
- WZÓR umowy realizacji zadania publicznego
- WZÓR umowy realizacji zadania publicznego mały grant
- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego
- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego mały grant

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach organizowanych w 2020 roku przez gminę Choroszcz:

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2020 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2019

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogłoszonych w Gminie Chroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach w 2019 roku:
- Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych
- Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
- Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2019 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2018

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonych w Gminie Chroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach w 2018 roku:
- Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych
- Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
- Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2018 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2017

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2017 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w sferze ochrony i promocji zdrowia
- w sferze kultury i sztuki
- w sferze wspierania osób niepełnosprawnych i starszych
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2017 roku w Gminie Choroszcz.

Powrót na początek strony