Azbest

Gmina Choroszcz wspomaga mieszkańców w usuwaniu azbestu, który jeszcze gdzieniegdzie można zauważyć na budynkach w gminie Choroszcz. Od stycznia 2020 roku uruchomiła program dotacyjny na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest.

Na jakie prace można uzyskać dotację?

Dotację można uzyskać na zadania związane z przygotowaniem do załadunku, samym załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe prace mogą realizować podmioty posiadające zezwolenia, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.

UWAGA: Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, nie obejmuje też kosztów wykonania dokumentacji technicznej oraz prac wymienionych powyżej, wykonywanych przed datą zawarcia umowy o dotację.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Choroszcz: osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe (ważne: jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli lub podmiotu występującego w imieniu wspólnoty). Wsparcie uzyskać może nieruchomość z istniejącą już lub byłą zabudową mieszkaniową i zagrodową.

Wysokość dotacji

Dotacja Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest udzielana jest właścicielom nieruchomości w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, nie więcej jednak niż 2 000 zł.

Jak uzyskać dotację?

Właściciel (lub właściciele) nieruchomości ubiegający się o uzyskanie dotacji, powinien złożyć do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek (wraz z niezbędnymi załącznikami) o udzielenie dotacji celowej. Wzór wniosku jest dostępny jest poniżej artykułu – jako osobny plik.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, są zobowiązane do przedstawienia poniższych dokumentów i informacji:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).

O przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność kompletnie złożonych wniosków, a także wysokość środków zagwarantowanych w budżecie Gminy Choroszcz na ten cel w danym roku.

W tym miejscu uspokajamy wszystkich tych, którzy nie zdążą złożyć dokumentów w 2021 roku – program dotacyjny Gminy Choroszcz na usuwanie azbestu jest programem wieloletnim i w kolejnych latach także będzie można ubiegać się o dofinansowanie na ten cel.

Wnioski (wraz z załącznikami) będą przyjmowane w od 1 stycznia do 30 maja każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy – w Biurze Podawczym (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, Burmistrz Choroszczy zawrze z Wnioskodawcą umowę o dotację w terminie 30 dni. Wzór umowy dostępny jest poniżej artykułu – jako osobny plik.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów zawierających azbest nie wyklucza starania się przez właścicieli o ubieganie się o inne środki dotacyjne przyznawane na ten cel przez inne instytucje.

Informacja o rozliczeniu dotacji

Po zakończeniu zadania, wnioskodawca zobowiązany jest – w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji – do dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, wniosku o wypłatę dotacji, kopii faktur oraz kopii dokumentu przekazania odpadów zawierających azbest posiadaczowi opadów (w rozumieniu ustawy o odpadach). Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie najpóźniej do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca podpisał umowę o udzielenie dotacji. Wzór wniosku dostępny jest poniżej artykułu – jako osobny plik.

Zapraszamy do składania wniosków.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod nrami tel.: 85 713 22 09 lub 85 713 22 00.

Powrót na początek strony