Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego (USC) to jednostka organizacyjna gminy, powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego. USC rejestruje zdarzenia dotyczące zmiany stanu cywilnego, związane m.in. z urodzeniami, zawieraniem związków małżeńskich, zgonów i innych.

Wykaz spraw najczęściej realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Choroszczy:

Jeżeli wybrali Państwo teren miasta lub gminy Choroszcz jako miejsce zawarcia ślubu, na kilka dni przed planowaną wizytą, warto zwrócić się telefonicznie do USC w Choroszczy z pytaniem czy niezbędne akty stanu cywilnego znajdują się już w systemie ogólnopolskim BUSC (potrzebne będą PESEL-e przyszłych małżonków). Czynność ta pomoże kierownikowi USC w załatwieniu niezbędnych formalności w ciągu jednej wizyty.

Najczęściej narzeczeni - w celu zawarcia związku małżeńskiego przed duchownym - zgłaszają się do USC właściwego dla miasta lub gminy, w których odbędzie się ślub, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by udać się do jednego z wybranych USC w Polsce. Jeżeli konieczne akty stanu cywilnego przyszłych małżonków znajdują się już w systemie ogólnopolskim BUSC, załatwienie niezbędnych formalności jest możliwe w ciągu jednej wizyty.

Sprawne zrealizowanie formalności można sobie zagwarantować zwracając się telefonicznie do USC w Choroszczy na kilka dni przed planowaną wizytą z pytaniem czy Państwa akty stanu cywilnego znajdują się już w systemie ogólnopolskim BUSC (potrzebne będą PESEL-e przyszłych małżonków).

  • Zgłoszenie urodzenia dziecka urodzonego w Polsce dokonuje się w USC właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Z uwagi na brak oddziału położniczegow Gminie Choroszcz, do typowej rejestracji urodzenia dziecka dochodzi w Choroszczy bardzo rzadko.
  • Uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym. Osoba pragnąca uzyskać dokument, który potwierdza jej stan cywilny, powinna złożyć odpowiedni wniosek osobiście lub pocztą w dowolnym USC w Polsce.
  • Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Osoba pragnąca uzyskać dokument uprawniający do zawarcia małżeństwa poza granicami Rzeczpospolutej Polskiej, powinna złożyć odpowiedni wniosek osobiście w dowolnym USC w Polsce lub u konsula.

Jeżeli wybrali Państwo USC w Choroszczy, aby uzyskać stosowy dokument, warto na kilka dni przed planowaną wizytą zwrócić się telefonicznie do USC w Choroszczy z pytaniem czy niezbędne akty stanu cywilnego znajdują się już w systemie ogólnopolskim BUSC (potrzebne będą PESEL-e przyszłych małżonków). Czynność ta pomoże kierownikowi USC w załatwieniu niezbędnych formalności w ciągu jednej wizyty.

Wszystkie USC w Polsce mają możliwość wydania dowolnego odpisu, ale nie zawsze od ręki. Jeżeli zdarzenie z aktu stanu cywilnego miało miejsce na terenie Gminy Choroszcz, najprawdopodobniej odpis aktu zostanie wydany Państwu od ręki. Jeśli jednak zdarzenie maiło miejsce poza gminą Choroszcz, warto przed planowaną wizytą zwrócić się telefonicznie do USC w Choroszczy z pytaniem czy akt stanu cywilnego znajduje się już w systemie ogólnopolskim BUSC (najłatwiej to sprawdzić podając PESEL). Czynność ta pomoże kierownikowi USC wydać odpis od ręki. (WNIOSEK w sekcji do pobrania) lub przez platformę e-Puap https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-2

  • Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem możliwy jest poprzez złożenie oświadczenia w dowolnym USC w Polsce. Czynność tę można dokonać, gdy w akcie małżeństwa znajduje się już wzmianka o rozwodzie, jednak nie później niż 3 miesiące od uprawomocnienia wyroku rozwodowego.
  • Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego można dokonać wyłącznie w USC przechowującym księgę stanu cywilnego - składając odpowiedni wniosek osobiście lub listownie (WNIOSKI w sekcji do pobrania)
  • Transkrypcji/wpisania aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, można dokonać w dowolnym USC w Polsce - składając odpowiedni wniosek osobiście lub listownie (WNIOSEK w sekcji do pobrania)
  • Odtworzenie aktu stanu cywilnego można dokonać w dowolnym USC w Polsce - składając odpowiedni wniosek osobiście lub listownie (WNIOSEK w sekcji do pobrania)
  • Zgłoszenie zgonu, który nastąpił na terenie miasta lub gminy Choroszcz. Osoba dysponująca kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej, powinna zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Choroszczy i wylegitymować się dowodem tożsamości.

UWAGA: Jeśli karta zgonu została wystawiona przez Zakład Medycyny Sądowej (ze względu na fakt, że w sprawę badania przyczyny zgonu zaangażowany jest Prokurator), niezbędne będzie również pisemne zezwolenie na pochowanie zwłok wydane przez Prokuraturę.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Choroszczy. Chętnie odpowieny na Państwa pytania. Zapraszamy!

URZĄD MIEJSKI w CHOROSZCZY
Urząd Stanu Cywilnego

  ul. Dominikańska 2
16-070  Choroszcz 

Pokój nr 4
tel. 85 713 22 08

Kierownik USC w Choroszczy:
mgr inż. Krzysztof Wiszowaty

Zastępca Kierownika USC w Choroszczy:
mgr Magdalena Kierklo

Powrót na początek strony